Děti dětem - dětská integrace Kolonowskie a Hranice

Nositel projektu

Hranická rozvojová agentura, z.s.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je integrace mezi skupinou dětí a mládeže z České a Polské republiky. Cílem je rozvoj vzájemných vztahů mezi cílovou skupinou, tj. mezi dětmi a mládeží. Dalším cíle projektu jsou zaměřené na vzájemné pozvání vlastních a cizích tradic, kulturních, společenských a sociálních vazeb mezi dětmi, poznávání vlastních i cizích tradic, pochopení geografických rozdílů, sociálních návyků. Další cíle jsou zaměřené na vzájemný rozvoj sportovní dovednosti a enviromentální výchovu, porozumění vzájemného soužití mezi dětmi z různých zemí a široké věkové škály od 5 do 18 let věku. Cílem je také rozvoj přeshraniční spolupráce mezi zástupci mladší generace zastoupené dětmi a mládeží z obou stran hranice a jejich pečovateli, možnost porovnat metody a postupy organizace volného času pro děti a mládež, předávání zkušeností a zlepšení kvality způsobů organizace volného času.

Rozpočet projektu:388 310 Kč
Výše dotace:330 063 Kč

Popis projektu

V rámci projektu se budou konat 2 pobyty - 2 tábory. Jeden se bude konat na české straně, jeden na polské straně. Obou táborů se zúčastní 20 českých a 20 polských dětí a mládeže ve věku o d5 do 18 let. Oba tábory budou šestidenní (5 nocí) a každý bude mít svůj program. Mimo dětí se každého tábora zúčastní min. 6 dospělých pracovníků, dále také na českém táboře budou 2 instruktoři, kteří pro děti zajistí zajímavý program zaměřený v souladu s cíli projektu, dále zdravotník a překladatel. Tím, že půjde o společné akce obou stran, děti, mládež i dospělí vychovatelé budou mít možnost setkat se a poznat s vrstevníky z druhé strany hranice. Děti se nejen vzájemně poznají, ale zažijí spolu spoustu společných akcí, dále vzniknou mnohá přátelství. Dospělí si pak mohou předávat zkušenosti s organizací a zajištění volnočasových aktivit pro děti a mládež.
 
V rámci projektu bude pořízeno 6 ks míčů, 7 badmintonových sad, 2 koloběžky, 1 kolo. V rámci propagace bude vyrobeno 50 ks triček a odznaků s informacemi o projektu a povinnou publicitou. Vše bude označeno logy Euroregionu Praděd. stejně tak jako na akcích bude zdůrazněno, že se konají za podpory OP PS ČR-PR.
 

Termín realizace

Zahájení:květen 2015
Ukončení:červen 2015