Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření v mikroregionu Hranicko.

Rok realizace

2012

Celkový rozpočet projektu

5 258 000 Kč

Výše dotace

4 732 200 Kč

Dotační titul

OP Životní prostředí

Zadavatel

Mikroregion Hranicko

Popis projektu

Prověření a navržení přírodě blízkých protipovodňových opatření ve specifikovaných povodích IV.řádu, zaměřených na:

- úpravu koryt a niv s vlivem na protipovodňovou ochranu
- realizaci opatření podporujících tlumivý rozliv povodní v nivách formou biotechnických opatření
- zvýšení retenční schopnosti krajiny
- zamezení vzniku a snižování dopadů rizikových hydrologických situací (povodní a sucha)
- obnovu přirozeného vodního režimu krajiny a ochranu proti vodní a větrné erozi
- realizaci opatření příznivých z hlediska krajinné a ekosystémové diverzity
- ochranu a obnovu přirozených odtokových poměrů
- zlepšení morfologie vodních složek krajiny podle Rámcové směrnice o vodách
- stanovení prioritních opatření pro jednotlivé obce z hlediska jejich realizovatelnosti,
- vypracování územně technických podkladů pro vybraná opatření
- zjištění a projednání majetkoprávních vztahů pro území s navrženými opatřeními, jež umožní snazší realizaci navrhovaných opatření.

Kontakt

Ing. Marcela Tomášová, tel. 739430576, m.tomasova@regionhranicko.cz