MAS Hranicko vybrala úspěšného žadatele v 5. výzvě MAS-OPZ Sociální služby II.

30. 9. 2019

MAS Hranicko na konci srpna provedla výběr žádosti o podporu, podané do 5. výzvy dotačního programu MAS-OPZ na Sociální služby II. Výzva na toto opatření byla vyhlášena již podruhé, v rámci předchozí výzvy byly podpořeny a již jsou realizovány 2 projekty žadatelů ELIM Hranice a Člověk v tísni. 


Do 5. výzvy byla podána jediná žádost žadatele Andělé stromu života p. s., která s přehledem splnila podmínky věcného hodnocení a byla vybrána a doporučena Výborem MAS k financování. Žádost byla následně v září předána managementem MAS na Řídící orgán Operačního programu Zaměstnanost, kde dojde k tzv. Závěrečnému ověření způsobilosti, po jehož ukončení bude následovat vydání právního aktu, čímž bude definitivně stvrzeno obdržení dotace a její finální výše. Po obdržení právního aktu se bude moci žadatel pustit do realizace projektu. Vybraný projekt je  plánován jako tříletý, nejzazším datem pro ukončení realizace projektu je 31.12.2022.


Péče o umírajícího je vysoce fyzicky i psychicky náročnou situací, kdy pečující osoba musí o umírajícího pečovat alespoň dočasně, bez potřebných schopností, dovedností a informací.  Dle výzkumů si 78 % Čechů přeje zemřít doma, obklopení svými blízkými. Za největší překážku domácí péče o umírajícího blízkého je přitom považován strach z vlastního selhání, kterým trpí nejbližší umírajícího. Právě z tohoto důvodu je podpora, poskytovaná pečujícím osobám, klíčová. Vedle lidského hlediska hovoří ve prospěch domácí péče taktéž finanční hledisko -   není bez zajímavosti, že podle provedeného průzkumu vyjde stát domácí péče ve srovnání s tou institucionální o zhruba 9 500 Kč měsíčně levněji. 


Potřebnost hospicové péče, resp. její současná absence, byla identifikována již při přípravě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hranicko a taktéž na pracovních skupinách, kde na tento fakt opakovaně upozorňovali místní poskytovatelé sociálních služeb. Doufáme proto, že vybraný „pilotní“ projekt bude prvním krokem k trvalé dostupnosti této služby na našem území a přispěje k větší diskusi a povědomí o tomto tématu. 


Gratulujeme žadateli k úspěšné žádosti a přejeme mu hodně sil do realizace projektu!


Přehled vybraného projektu je uveden v příloze.

Autor:Karolína Berousková
E-mail:k.berouskova@regionhranicko.cz