V Bělotíně funguje díky podpoře MAS nové Komunitní centrum

23. 9. 2019

Prostředky z Evropské unie v hodnotě 1 194 974,- Kč ze 3. výzvy dotačního programu MAS-IROP Rozvoj komunitních center umožnily obci Bělotín stavební úpravy nevyužívaného prostoru Kulturního domu Bělotín, kde vzniklo nové Komunitní centrum o rozloze 91,9 m². 


Projekt je příkladem synergie, tj. společného působení Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) v rámci dané oblasti. Z  IROP byla poskytnuta finanční dotace na rekonstrukci prostor a nákup vybavení,  díky dotaci OPZ jsou v obci a okolí poskytovány osobám ohroženým sociálním vyloučením či osobám sociálně vyloučeným odpovídající aktivity a sociální služba - Terénní programy.


Služba je určena osobám starším 18 let, které „nedosáhnou“ na běžně dostupné služby, protože o nich neví nebo je neumějí využívat, a dále jsou často nezaměstnaní, pobírají sociální dávky, mají nízký nebo žádný příjem a obtíže při kontaktu s institucemi. Komunitní centrum je otevřeno všem občanům obcí Bělotín, Kunčice, Lučice, Nejdek, Polom a Špičky. Službu zajišťuje organizace Člověk v tísni, s jejímiž pracovnicemi je možné domluvit si schůzku přímo v domácnosti nebo k setkání využít prostor komunitního centra. Sociální pracovnice jsou v pracovních dnech k zastižení na telefonních číslech 775 414 264 či 778 421 325, služba je poskytována bezplatně, v souladu se zákonem o sociálních službách. Smyslem služby je předcházet sociálnímu vyloučení obyvatel, případně snižovat míru sociálního vyloučení a pomoci klientovi v začlenění do společnosti. Člověk v tísni v rámci služby nabízí poskytování sociálního a právního poradenství, pomoc a dlouhodobou podporu při řešení dluhů, pomoc při prosazování práv a oprávněných zájmů, doprovody při jednání na úřadech, pomoc s listinami – vysvětlení obsahu, pomoc se sepisováním žádostí apod., asistenci při vyřizování dávek a podporu při aktivním řešení vlastní situace.


Smyslem komunitního centra je dále nabídnout zejména dětem a dospívajícím z rodin ohrožených sociálním vyloučením smysluplné trávení volného času. Proto bylo komunitní centrum vybaveno např. hudebními nástroji, ozvučovací soupravou, klávesami, x-boxem nebo soupravou karaoke. Děti jsou tak motivovány k úsilí po změně ve způsobu života a trávení volného času, k aktivnímu přístupu ke vzdělání a práci. 


 

Autor:Karolína Berousková
E-mail:k.berouskova@regionhranicko.cz