Společně pro Hranicko - MAS-OPZ+

Nositel projektu

MAS Hranicko z. s.

Cíl projektu

Cílem projektu je podpora a řešení problémů sociálně znevýhodněných obyvatel venkova. 

Podpůrné intervence budou směřovat zejména do oblasti sociálního začleňování a posilování rodinných vazeb osob, a to v jejich přirozeném prostředí. Aktivity musí mít komunitní rozměr, tj. podporovat, posilovat a rozvíjet komunitní principy a komunitní život – propojovat region, a jsou konkrétně zacílené na podporu předem identifikovaných osob z území.

 

Popis projektu

Aktuální stav v Operačním programu Zaměstnanost+ OPZ+ (v březnu 2022) je následující. MPSV pro MAS vyčlení určité prostředky, které budou alokovány pro jeden velký projekt na MAS, jehož žadatelem bude samotná místní akční skupina. Na dobu do roku 2027 (+2) je pro projekt, který bude naše MAS realizovat odhadován objem 15 mil. Kč. Projekt začne v roce 2023. Informace o potřebách a situaci v území zjišťujeme postupně již druhým rokem.

V současné době připravujeme regionální Akční plán v rámci OPZ+, který je připravován v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hranicko na období 2021–2027.

Do projektu se můžete zapojit jako:

 • finanční partneři, pokud nemáte charakter dodavatelů, tj. není konkurence v dané službě např. zajištění sociální práce na obcích (nesmí se obcházet zákon o veřejných zakázkách a související pravidla EU)
 • prostřednictvím zaměstnání pod místní akční skupinou (např. DPP pro koordinátory aktivit v území)
 • dodavatelé služeb

Cílové skupiny:

 • děti a dospívající
 • rodiny s dětmi
 • dospělí se zdravotním či sociálním znevýhodněním
 • osoby v postproduktivním věku a senioři
 • pečující osoby
 • osoby s vysokou mírou chudoby nebo zadlužení
 • osoby s nízkou sociální úrovní a s vysokou mírou izolace
 • nízkokvalifikované osoby a osoby obtížně (hůře) uplatnitelné na trhu práce

Podporované aktivity:

 • zapojování se do života v obci / komunitě; komunitní práce
 • sociální práce na obcích
 • vzájemná pomoc, sousedská výpomoc, dobrovolnictví, mezigenerační výměna a výpomoc
 • paliativní a domácí hospicové péče
 • sdílení (pracovníků, prostor, vybavení, pomůcek)
 • podnikatelské inkubátory a podpora podnikání na zkoušku
 • podpora krátkých dodavatelských řetězců
 • podpora rodiny a rodinných vazeb
 • komunitní venkovské tábory, dětské kluby
 • slaďování péče o děti a seniory s prací, participace a zapojování seniorů, mezigenerační dialog a soužití

V této fázi je pro nás velice důležité zjistit jaké cílové skupiny a jaké aktivity v souvislosti s vybranými osobami skutečně považujete za důležité podpořit, proto vás velmi prosíme o vyplnění dotazníku do 30.4.2022Společně pro Hranicko - MAS-OPZ+

MAS Hranicko také tímto oslovuje všechny zájemce, kteří by chtěli svůj projektový záměr v této oblasti konzultovat a následně jej zařadit do Akčního plánu MAS s předpokladem financování ze zdrojů OPZ+, aby svůj stručný projektový návrh (max. 1 strana A4) zaslali se svými kontaktními údaji na adresu o.vilimkova@regionhranicko.cz.

 

Termín realizace

Zahájení:leden 2023
Ukončení:prosinec 2027

Dokumenty ke stažení