INNOREF

Nositel projektu

Mikroregion Hranicko

Cíl projektu

  1. Zavedení stabilního regionálního managementu spočívajícího ve vytvoření Sekretariátu Mikroregionu Hranicko, založení Rozvojového partnerství Regionu Hranicko působícího na bázi vzájemné spolupráce a podporující implementaci aktualizované regionální strategie naplňující principy projektu INNOREF.  A jejich začlenění do stávající formální struktury řízení mikroregionu (valná hromada, rada, předseda).

  2. Zvýšení efektivity místních zdrojů a zvýšení přidané hodnoty místní produkce pomocí rozběhnutí 8 pilotních sub-projektů v klíčových oblastech rozvoje regionu, které vycházejí ze SWOT analýzy regionu a budou využívat mezinárodní zkušenosti z partnerských regionů.

  3. Vytvoření modelu implementace udržitelného rozvoje a rozšíření pozitivních zkušeností z realizace projektu do ostatních regionů ČR za využití metodických manuálů projektu.

Popis projektu

Projekt Inovace a efektivní využívání zdrojů jako hnací síly udržitelného rozvoje  (zkratkou INNOREF) je mezinárodním projektem založeným na úzké spolupráci mezi Mikroregionem Hranicko regiony Friuli Venezia Giulia, regionem Umbria (oba Itálie) a regionem Západní Řecko. Projekt běží od poloviny roku 2004 do konce roku 2007 je financován z jedné z iniciativ Evropské unie INTERREG IIIC částkou dosahující 5,5 mil. EURO. Pro českého partnera projektu je vyčleněno v rozpočtu projektu částka dosahující 1,2 mil. EURO.
Cílem projektu je nastartování udržitelného rozvoje regionů prostřednictví zavádění inovací, systémových nástrojů pro efektivní využívání místních zdrojů.   Projekt je realizován na principech partnerství založeného na úzké spolupráci mezi obcemi, neziskovými organizacemi, zemědělci a podnikateli.         


Rozpočet projektu určený pro českého partnera umožnil v první polovině roku 2005 vypracovat podrobnou analýzu regionu (SWOT analýza) a aktualizovat střednědobou
strategii rozvoje.  Dále byl, stejně jako v partnerských regionech, založen výkonný Sekretariát (PSC - Professional service centre), který se stal  odborným,  konzultačním i administrativním zázemím regionu pro rozvojové aktivity spojené s projektem. 
Po těchto přípravných krocích byla vyhlášena veřejná výzva ve všech 4 partnerských regionech k předkládání sub-projektů.  Potenciální zájemci se mohli přihlásit do veřejné soutěže o finanční prostředky do konce června 2005.  Podmínkou bylo získat partnery ve spolupracujících regionech a společně s nimi připravit žádost v souladu se SWOT analýzou regionů a principy projektu INNOREF (inovace, efektivní využívání zdrojů, princip partnerství).
Následně Partnerský výbor a Řídící výbor projektu INNOREF projekty vyhodnotili a vybrali 8 nejlepších sub-projektů, které jsou financovány z rozpočtů regionálních partnerů do poloviny roku 2007. V případě Mikroregionu Hranicko se jedná o celkovou částku ve výši téměř 22 mil. Kč. Seznam subprojektů aleznete vlevo v menu.

Realizace 8 velkých mezinárodních projektů v průběhu 2 let pomůže Hranicku, díky značné koncentraci aktivit a výstupů, nastartovat trvalý růst mikroregionu, který bude založen na stabilní managementu rozvoje, partnerství, inovacích a efektivním využívání místních zdrojů. Tento trend bude pokračovat i po ukončení projektu v roce 2007 až k dosažení cílů vytyčených ve Strategii rozvoje Regionu Hranicko do roku 2013. Mikroregion získal příležitost se připravit na další období čerpání fondů EU pro léta 2007 - 2013 a výrazně tak posílit svoji absorpční kapacitu.  Úzká spolupráce se zahraničními partnery vnáší do regionu nové poznatky a umožňuje mikroregionu se zapojovat do dalších mezinárodních aktivit. 

Společná internetová stránka projektu má adresu: http://www.innoref.net/

Termín realizace

Zahájení:červen 2004
Ukončení:listopad 2007