Kompostéry pro domácnosti

Nositel projektu

Mikroregion Hranicko

Cíl projektu

Cílem projekt třídit a ukládat biologicky rozložitelný odpad vytvořený v domácnostech a tím
snížit produkci komunálního odpadu, do kterého je v současné době ukládána i část  BRO,který občané doma nekompostují.

Rozpočet projektu:1 184 800 Kč
Výše dotace:1 066 320 Kč

Popis projektu

Projekt řeší separaci a zpracování biologicky rozložitelného odpadu, který vyprodukují
domácnosti na vesnicích, které se do projektu zapojily. Projekt spočívá v pořízení kompostérů právě pro domácnosti, které budou mít kompostér uložen na svém pozemku-zahradě a budou do něj ukádat biologicky rozložitelný odpad. Vzniklý kompost poté dále využijí ve svých domácnostech - na zahrádkách.

Termín realizace

Zahájení:duben 2013
Ukončení:říjen 2013