Řešení dlouhodobé nezaměstnanosti na Hranicku vytvořením pracovních týmů

Nositel projektu

Mikroregion Hranicko

Cíl projektu

1. Snížení nezaměstnanosti na Hranicku ve skupině dlouhodobě nezaměstnaných , ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností a nezaměstnaných s nízkým vzděláním. Bude vytvořeno 25 pracovních míst, na kterých se díky systému rotace obmění minimálně 37 pracovníků.

2. Zvýšení kvalifikace minimálně 48 osob zapojených do projektů díky účasti na rekvalifikacích, s přispěním poradenských a motivačních kurzů a individuálního poradenství. Cílem je také osvojení si pracovních návyků, zvýšení motivace a sebeúcty.

3. Implementace nově vytvořené metody práce s nezaměstnanými - práce v týmech.

Popis projektu

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem Evropské unie a státním rozpočtem České republiky

Projekt Řešení dlouhodobé nezaměstnanosti na Hranicku vytvořením pracovních týmů je zaměřen na dlouhdoobě nezaměstnané a ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností, kterým projekt pomůže znovu si osvojit pracovní návyky a bude je motivat pro další uplatnění na trhu práce.

Celkový rozpočet projektu je 6,8 mil. Kč, z čehož 4,3 je spolufinancdováno Evropským sociálním fondu, 1,4 mil Kč ze státního rozpočtu České republiky, 1,1 mil. Kč hradí zapojené obce.

Cílová skupina:

 • absolventi, osoby do 25 let více než 6 měsíců nezaměstnané,
 • nad 25 let nezaměstnané více než 1 rok,
 • nad 50 let věku,
 • osoby pečující o děti do 15 let a pečující o těžce zdravotně postižené,
 • zdravotně postižené osoby
 • osoby s nízkým stupněm vzdělání
 • ostatní nezaměstnaní

Aktivity projektu:

 • Zaměstnání - práce v týmech - v projektu je vytvořeno 27 pracovních míst na období 7 měsíců, poté bude 12 pracovníků obměněno. Pracovníci budou pracovat v týmech po 6-ti osobách. Pracovníci budou pracovat v zapojených obcích na údržbě a sečení zeleně, údržbě místních komunikací a chodníků, úklidu, výsadbě, budou pomáhat při organizovanání kulturních a společenských akcích v obci.
 • Poradenské a motivační kurzy - účastníci si během 10 lekcí kurzu osvojí základy práce s počítačem - Internet, E-mail, Word, další témata jsou: pracovníprávní vztah, přijímací pohovor, komunikace, motivace, konflikt, stres, typologie osobnosti.
 • Individuální poradenství - formou individuálních konzultací si účastníci procvičí znalosti nabyté v motivačních kurzech, pod vedením lektorek si sestaví svůj životopis, s lektorkami mohou řešit své problémy a získat i zdarma právní rady. Velký důraz je kladen na komunikaci a individuální přístup.
 • rekvalifikace - účastníci získají dovednosti na motorovou pilu a křovinořez. Další rekvalifikace proběhnou dle individuálních potřeb účastníků s ohledem na jejich dosavadní pracovní zkušenosti a další uplatnění na trhu práce.

Termín realizace

Zahájení:říjen 2006
Ukončení:květen 2008
Evropský sociální fond ČR