Studie proveditelnosti přírodně blízkých opatření v Mikroregionu Hranicko

Nositel projektu

Mikroregion Hranicko

Cíl projektu

Prověření a navržení přírodě blízkých protipovodňových opatření ve specifikovaných povodích IV.řádu, zaměřených na:
 • úpravu koryt a niv s vlivem na protipovodňovou ochranu
 • realizaci opatření podporujících tlumivý rozliv povodní v nivách formou biotechnických opatření
 • zvýšení retenční schopnosti krajiny
 • zamezení vzniku a snižování dopadů rizikových hydrologických situací (povodní a sucha)
 • obnovu přirozeného vodního režimu krajiny a ochranu proti vodní a větrné erozi
 • realizaci opatření příznivých z hlediska krajinné a ekosystémové diverzity
 • ochranu a obnovu přirozených odtokových poměrů
 • zlepšení morfologie vodních složek krajiny podle Rámcové směrnice o vodách
 • stanovení prioritních opatření pro jednotlivé obce z hlediska jejich realizovatelnosti,
 • vypracování územně technických podkladů pro vybraná opatření
 • zjištění a projednání majetkoprávních vztahů pro území s navrženými opatřeními, jež umožní snazší realizaci navrhovaných opatření.
Výsledkem projektu budou návrhy přírodě blízkých protipovodňových opatření s vazbou na OPŽP osu 1 a 6 (1.3.1, 1.3.2 a 6.4) v ucelených povodích IV. řádu se zaměřením na významné vodní toky s určením revitalizačních potřeb dle POP Moravy a POP Odry.

Rozpočet projektu:5 942 400 Kč
Výše dotace:5 348 160 Kč

Popis projektu

Projekt se skládá z těchto dílčích částí:
Analytická část:

 • Analýza současných podkladů, zpracovaných strategických a dalších materiálů v oblasti vodního hospodářství
 • Vypracování studie odtokových poměrů
 • Shromáždění územně technických podkladů
 • Místní šetření, projednání
Návrhová část:
 • Návrhy opatření na vodních tocích a v údolních nivách
 • Návrhy opatření v ploše povodí
 • Projednání, zajištění stanovisek
 • Vyhodnocená závěrů, korektury záměru
 • Návrh parametrů staveb
 • Hydrotechnické posouzení
Závěrečné vyhodnocení:
 • Určení prioritních opatření z celkového seznamu opatření
 • Návrh celkového strukturálního řešení protierozních a protipovodňových opatření
 • Návrh časového plánu realizace jednotlivých opatření (ve vazbě na možnosti financování

Výběrové řízení na dodavatele:

V dokumentech ke stažení naleznete oznámení o zahájení výběrového řízení, zadávací dokumentaci, otázky a odpovědi uchazečů k zakázce, výsledky výběrového řízení. 

Termín realizace

Zahájení:březen 2011
Ukončení:říjen 2012