Subprojekt INNOREF - BRIE (Inovace a efektivní využití zdrojů biomasy)

Nositel projektu

Regionální energetické centrum Valašské Meziříčí

Cíl projektu

Hlavním cílem sub-projektu BRIE bylo  vytvoření předpokladů pro vznik uzavřeného bioenergetického cyklu mikroregionu, který zabezpečí optimální využití dostupných obnovitelných energetických zdrojů. Směřuje zemědělství a lesnictví na produkci energetické biomasy.

Popis projektu

V průběhu realizace sub-projektu BRIE byly zpracovány energetické dokumenty regionu Hranicko, na základě kterých vznikaly další, zejména, mezinárodní studie. Mezi tyto studie patří územně energetická studie, která komplexně zmapovala energetickou situaci v regionu Hranicko.

Ve spolupráci s Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti jsme spolupracovali v oblasti problematiky rychlerostoucích dřevin v podmínkách České republiky.

Součástí projektu bylo také vypracování studií na posouzení konkrétních obecních objektů. Studie se týkaly zejména energetických úspor a z nich vyplývajících rekonstrukcí objektů a změny zdrojů a systémů vytápění. Patří zde: Využití biomasy pro vytápění obecních objektů v obci Ústí, studie využití biomasy (špětky) v obci Všechovice, energetické posouzení objetků v obcích Střítež nad Ludinou, Ústí, Hrabůvka.

Nedílnou součástí sub-projektu BRIE byla realizace vzdělávacích a osvětových akcí pro obyvatele regionu Hranicko. Publikační činnost byla zaměřena na otázky produkce, zpracování a spotřeby biomasy, energeticky úsporných opatření na objektech a areálech a v neposlední řadě na samotný sub-projekt BRIE.

 

Termín realizace

Zahájení:srpen 2005
Ukončení:květen 2007