Subprojekt INNOREF - STRASSE (Prostorové plánování udržitelného rozvoje)

Nositel projektu

Univerzita Palackého (Katedra geoinformatiky)

Cíl projektu

Cílem sub-projektu StraS.S.E. bylo zpřístupnit klíčové informace o rozvoji území Mikroregionu Hranicko pro zjednodušení a podporu rozhodovacích procesů, vytvořit prostředí pro realizaci a vyhodnocování Strategie rozvoje Mikroregionu Hranicko, zapojit aktéry rozvoje do využívání prostorových dat a podpořit vybudování, správu a využívání Geografického informačního systému, který bude pokrývat celé území regionu Hranicko.

Popis projektu

Projekt byl zaměřen na podporu rozhodování samospráv v oblastech ekonomického rozvoje, ochrany přírody, energetické politiky, sociálního zabezpečení, využívání přírodních zdrojů apod. Pro naplnění cílů projektu bylo třeba sesbírat, shromáždit a aktualizovat prostorové, statistické a popisné data a informace, získat data mapových částí územních plánů regionu Hranicko, sestavit indikátory trvale udržitelného rozvoje Hranicko. Poté následoval proces digitalizace a zpracování rastrových územních plánů obcí a tématické mapování regionu Hranicko a zpracování dat. Výsledky zpracování byly zpracovány pro Geografický informační systém Mikroregionu Hranicko. Zpracování výsledků mapování, prostorových analýz a jejich vizualizace vedly k vytvoření publikace "HRANICKO - Atlas rozvoje mikroregionu", který obsahuje velké množství informací ve formě textů, map, diagramů, grafů, tabulek a obrázků, z ekologické, ekonomické, sociální a kulturní oblasti. Atlas je zdrojem vyčerpávajícícho pohledu na území Hranicka. Dále vznikla publikace "Strategické územní plánování a udržitelné životní prostředí Mikroregionu Hranicko" a bezešvý digitální územní plán regionu.

Termín realizace

Zahájení:srpen 2005
Ukončení:květen 2007