Výsadba liniové zeleně obcí Mikroregionu Hranicko

Nositel projektu

Mikroregion Hranicko

Cíl projektu

Cílem je výsadba liniové zeleně ve vybraných lokalitách Mikroregionu Hranicko.

Popis projektu

Předmětem zadávacího řízení je výsadba a obnova krajinných prvků zeleně. Jedná se zejména o liniové výsadby podél komunikací, polních cest a vodních toků, dále se jedná o obnovu krajinných prvků. Zaměřuje se na geograficky původní druhy, zejména ovocné druhy dřevin. Akce je spolufinancována z Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblasti podpory 6.3 - Obnova krajinných struktur.

Termín realizace

Zahájení:červenec 2012
Ukončení:říjen 2014