Do Výzvy č.10 MAS-PRV bylo podáno 16 Žádostí o dotaci

20. 2. 2023

Výzva č.10 dotačního programu MAS-PRV se setkala s opětovným zájmem, tentokrát převyšujícím cca o 60% finanční možnosti programu. Úhrn požadovaných dotací v oblastech Drobné podnikání a Mateřské a základní školy činí 4 749 111 Kč oproti celkové alokaci Výzvy 2 985 972 Kč.

Výzva byla uzavřena dne 16.2.2023. Do Fiche 13 Drobné podnikání bylo podáno celkem 8 Žádostí o dotaci. Převis zájmu je zde cca o 80% vyšší: úhrn požadovaných dotací tvoří 1 709 680 Kč oproti alokaci 953 020 Kč.

MAS Hranicko se ve Fichi 20 Obnova vesnic už potřetí vrátila k podpoře mateřských a základních škol, požadavky jsou tentokrát jedenapůlnásobkem vyhlášené alokace. Celkem 8 podaných Žádostí o dotaci cílí na celkový úhrn 3 039 431 Kč oproti alokaci, která činí 2 032 952 Kč.

Míra dotace se liší dle jednotlivých Fichí. Pro drobné podnikatele tvoří 45% způsobilých výdajů, školní projekty obdrží dotaci 80%. Souhrn celkových rozpočtů 16 podaných projektů činí 9 844 994 Kč.

Přehled přijatých Žádostí naleznete v příloze této Aktuality. Podané Žádosti nyní projdou administrativní kontrolou a po opravách a doplnění si je převezme k hodnocení Výběrová komise MAS. Ta žádosti oboduje dle předem známých preferenčních kritérií. Výsledkem budou 2 tabulky pořadí projektů dle jednotlivých Fichí, kde projekty z horních míst získají dotaci až potud, kam vyjde alokace určené pro jednotlivé Fiche.

O výběru projektů k získání podpory pak rozhodne Výbor MAS včetně rozhodnutí o podpoře projektů tzv. "na čáře", tj. takových, pro které už v té které Fichi zbývá k přidělení jen část požadované dotace. Zde pak může dojít k přesunům částek mez Fichemi či doplnění alokace z finanční rezervy, aby mohly být hraniční projekty podpořeny v plné výši.

Celý proces hodnocení MAS musí stihnout do cca 20.4.2023, kdy budou zveřejněny výsledky. Následně MAS předá podpořené projekty na SZIF, který bude pokračovat v jejich kontrole následované podpisem Dohody o poskytnutí dotace.

Autor:František Kopecký
E-mail:f.kopecky@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení