Do Výzvy č.11 MAS-PRV bylo podáno 18 Žádostí o dotaci

22. 6. 2023

Poslední Výzva dotačního programu MAS-PRV s pořadovým číslem 11 se setkala s opětovným zájmem, tentokrát převyšujícím cca o 50% finanční alokaci Výzvy. Úhrn požadovaných dotací v oblastech Rozvoj zemědělských podniků a Kulturní a spolková zařízení činí 4 039 130 Kč oproti celkové alokaci Výzvy 2 713 851 Kč.

Výzva byla uzavřena dne 20.6.2023. Alokace Výzvy byla oproti původně vyhlášené částce navýšena cca o 190 000,- Kč, které se poradřilo ušetřit v právě realizvoaných projektech.

Do Fiche 11 Rozvoj zemědělských podniků bylo podáno celkem 6 Žádostí o dotaci. Úhrn požadovaných dotací tvoří 1 324 000 Kč oproti alokaci 813 189 Kč.

MAS Hranicko se ve Fichi 20 Obnova vesnic podruhé vrátila k podpoře kulturního a spolkového zázemí, požadavky jsou tentokrát jedenapůlnásobkem vyhlášené alokace. Celkem 12 podaných Žádostí o dotaci cílí na celkový úhrn 2 715 130 Kč oproti alokaci, která činí 1 900 662 Kč. Bude se jednat spíše o menší projekty, jelikož MAS již dopředu stanovila max. limit způsobilých výdajů 500 000,- Kč.

Míra dotace se liší dle jednotlivých Fichí. Pro zemědělce tvoří 50-70% způsobilých výdajů, projekty obcí a spolků obdrží dotaci 80%. Souhrn celkových rozpočtů 18 podaných projektů činí 6 331 317 Kč.

Přehled přijatých Žádostí naleznete v příloze této Aktuality. Podané Žádosti nyní projdou administrativní kontrolou a po opravách a doplnění si je převezme k hodnocení Výběrová komise MAS. Ta žádosti oboduje dle předem známých preferenčních kritérií. Výsledkem budou 2 tabulky pořadí projektů dle jednotlivých Fichí, kde projekty z horních míst získají dotaci až potud, kam vyjde alokace určené pro jednotlivé Fiche.

O výběru projektů k získání podpory pak rozhodne Výbor MAS včetně rozhodnutí o podpoře projektů tzv. "na čáře", tj. takových, pro které už v té které Fichi zbývá k přidělení jen část požadované dotace. Zde pak může dojít k přesunům částek mez Fichemi či doplnění alokace dokonce nad rámec aloakce Výzvy z rezerv Programu rozvoje venkova, aby mohly být hraniční projekty podpořeny v plné výši.

Celý proces hodnocení MAS musí stihnout do konce srpna, kdy budou zveřejněny výsledky. Následně MAS předá podpořené projekty na SZIF, který bude pokračovat v jejich kontrole následované podpisem Dohody o poskytnutí dotace.

Autor:František Kopecký
E-mail:f.kopecky@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení