MAS Hranicko uzavřela hodnocení projektů ve 4.výzvě MAS-OPZ Sociální podniky

7. 10. 2019

MAS Hranicko na začátku října definitivně ukončila proces hodnocení projektů v rámci 4. výzvy MAS-OPZ Sociální podniky.

Výzva OPZ navazovala na již vyhlášenou výzvu na podporu infrastruktury sociálních podniků  z Integrovaného regionálního operačního programu, která byla uzavřena k 1.2.2019. Výzva OPZ si kladla za cíl podpořit rozjezd, případně provoz již existujícího podniku, dotační finanční podpora je totiž konkrétně určena na mzdy, vzdělávání či zapracování osob z cílových skupin, popř. také na marketing sociálního podniku. 

Do výzvy byly podány 3 projektové žádosti – žadatel Sklenářství  VIOL s.r.o. s projektem na transformaci stávající sklenářské výroby na sociální integrační podnik, žadatel TOM HELP s nápadem na vznik venkovní kavárny na hranickém náměstí, jejíž provoz a obsluhu budou zajišťovat sluchově a tělesně postižení a žadatel PERFECT pure service zamýšlel vybudovat na Hranicku další pobočku, rozvíjející jeho dosavadní sociálně podnikatelské aktivity v oboru úklidových služeb. 

Podpora sociálního podnikání je v rámci dotačních titulů jak národních, tak na úrovni MAS zavedena poprvé a na žadatele klade poměrně vysoké nároky – součástí projektové žádosti je i podnikatelský a finanční plán, v rámci nichž musí být žadatel schopen přesvědčit hodnotitele o životaschopnosti podniku i po ukončení dotační podpory. 

Bohužel všechny 3 podané projektové žádosti neprošly úspěšně věcným hodnocením. Kamenem úrazu se pro žadatele stal hlavně finanční plán, respektive kritérium Efektivnost a hospodárnost, v rámci něhož nebyli schopni dostatečně přesvědčit hodnotitele z řad Výběrové komise MAS o preciznosti jeho zpracování a ekonomické udržitelnosti podniku. Dle podmínek OPZ jsou kritéria věcného hodnocení kombinovaná, což znamená, že každé kritérium může být ohodnoceno přinejhorším „dostatečně“. Projekty, které obdrží v rámci byť jediného  kritéria hodnocení „nedostatečně“, nesplní podmínky věcného hodnocení a nemohou být doporučeny Výběrovou komisí k podpoře. Jak již bylo uvedeno výše, v dané výzvě byly v rámci věcného hodnocení vyřazeny všechny 3 podané projekty (i když 2 z nich obdrželi více jak 50 bodů ze sta, tedy nadpoloviční počet), 2 žadatelé se vzdali podání žádosti o přezkum, třetí žadatel žádost o přezkum podal, ta však byla po přezkoumání Kontrolní komisí MAS vyhodnocena jako nedůvodná a původní rozhodnutí o nesplnění podmínek věcného hodnocení zůstává tedy v platnosti. 

MAS nyní předává všechny 3 projekty na Řídící orgán Operačního programu Zaměstnanost, kde dojde k tzv. Závěrečnému ověření způsobilosti, po jehož ukončení plánuje MAS vyhlášení opětovné výzvy na Sociální podniky. Datum vyhlášení nové výzvy musí být však nejdříve projednáno s Řídicím orgánem, o dalším vývoji situace bude MAS následně veřejnost informovat. 

 

 

Autor:Karolína Berousková
E-mail:k.berouskova@regionhranicko.cz