MAS Hranicko vyhlašuje Výzvu č.1 dotačního programu MAS-IROP "Infrastruktura sociálních služeb"

15. 11. 2023

Dne 16.11. od 8:00h je vyhlášena Výzva MAS k předkládání Žádostí o dotaci do dotačního programu MAS-IROP s názvem „Výzva č. 1 MAS-IROP – Infrastruktura sociálních služeb“ v rámci "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hranicko na období 2021–2027" ve vazbě na 49. VÝZVU ŘO IROP „SOCIÁLNÍ SLUŽBY - CLLD"

* Uzávěrka Výzvy č.1 je stanovena na 18.12.2023 ve 12:00h.

* Finanční alokace výzvy v úhrnu 95% dotace z celkových způsobilých výdajů (CZV) je stanovena na 6 575 106 Kč, dalších 5% CZV přidají žadatelé z vlastních prostředků. MAS v této Výzvě tedy může podpořit projekty v celkovém objemu 6 921 164 Kč.

* minimální výše CZV na jednu Žádost o dotaci je stanovena na 500 000 Kč

* maximální výše CZV na jednu Žádost o dotaci je stanovena následovně:

     - pořízení vozidla pro účely poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.: max. výše CZV 1 160 000 Kč

     - pro ostatní podporované aktivity: max. výše CZV 3 440 000 Kč

* Podporavené aktivity: Podporován bude nákup budov, zařízení a vybavení, výstavba budov a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb a pobytových služeb prevence. Vytvoření, obnova a zkvalitnění materiálně technické základny těchto nových a stávajících sociálních služeb pro práci s cílovými skupinami. Projekty se zaměří na podporu infrastruktury pouze pro sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, uvedené v příloze č. 7 Specifických pravidel.

* Oprávnění žadatelé jsou: obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi / dobrovolnými svazky obcí, církve, církevní organizace, nestátní neziskové organizace (NNO)

* Povinné přílohy Žádosti o dotaci při podání na MAS:
- Podklady pro hodnocení v úrovni vypracovanosti "pro podání na MAS" dle povinného vzoru viz Příloha č.3 této Výzvy

* Žádost o dotaci se předkládá na MAS zasláním Datové zprávy z Datové schránky žadatele, podrobnosti viz Výzva a Interní postupy

* MAS u podaných Žádostí o dotaci provede administrativní kontrolu, následně projde Žádost fází hodnocení dle předem daných preferenčních kritérií (viz Příloha č.1 Výzvy) a výběru projektů. Žádosti o dotaci, které budou doporučeny k získání podpory, pak budou dopracovány a podány v rámci MS2021+ do 49. Výzvy IROP. Základní informace k Příjmu Žádostí o dotaci na MAS a ke Způsobu hodnocení Žádostí o dotaci viz Výzva, podrobněji pak Interní postupy

* Seznam příloh Výzvy:

   - Příloha č. 1 Preferenční kritéria dotačního programu MAS-IROP pro oblast Infrastruktura sociálních služeb

   - Příloha č. 2 Interní postupy pro vyhlašování výzev, výběr, hodnocení a administraci projektových záměrů integrovaných projektů v rámci realizace SCLLD MAS Hranicko

   - Příloha č. 3 Vzor povinné přílohy Žádosti o dotaci č. 4 Podklady pro hodnocení, ve verzi vypracovanosti "podání na MAS"

* Veškerá dokumentace ke stažení:

Výzva č.1 MAS-IROP: https://www.regionhranicko.cz/sclld -> Dokumenty ke stažení -> MAS-IROP -> Výzva č.1 MAS-IROP SOCIALNÍ SLUŽBY

49. výzva IROP: https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/49vyzvairop

* Kontakty pro poskytování informací a konzultací
Vedoucí manažer pro realizaci SCLLD, Mgr. František Kopecký, Telefon: (+420) 773 583 020, E-mail: f.kopecky@regionhranicko.cz

Autor:František Kopecký
E-mail:f.kopecky@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení