MAS Hranicko vyhlašuje Výzvu č.2 dotačního programu MAS-IROP "Infrastruktura základních škol"

15. 11. 2023

Dne 16.11. od 8:00h je vyhlášena Výzva MAS k předkládání Žádostí o dotaci do dotačního programu MAS-IROP: „Výzva č. 2 MAS-IROP – Infrastruktura základních škol“ v rámci "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hranicko na období 2021–2027" ve vazbě na 48. VÝZVU ŘO IROP „VZDĚLÁVÁNÍ - CLLD"

* Uzávěrka Výzvy č.2 je stanovena na 18.12.2023 ve 12:00h.

* Finanční alokace výzvy v úhrnu 95% dotace z celkových způsobilých výdajů (CZV) je stanovena na 9 657 188 Kč, dalších 5% CZV přidají žadatelé z vlastních prostředků. MAS v této Výzvě tedy může podpořit projekty v celkovém objemu 10 165 461 Kč.

* minimální výše CZV na jednu Žádost o dotaci je stanovena na 350 000 Kč

* maximální výše CZV na jednu Žádost o dotaci je stanovena na 2 000 000 Kč.

* Podporavené aktivity:

   - Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol

   - vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi;

   - vnitřní konektivita škol;

   - školní družiny a školní kluby;

   - učebny neúplných škol;

   - doprovodná část projektu (limit 30 % celkových způsobilých výdajů): budování a modernizace zázemí

   - pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny);

   - pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety);

   - vnitřního i venkovního pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti), sloužící po vyučování jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit;

* Oprávnění žadatelé jsou: obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi a další žadatelé vypsaní ve Výzvě

* Povinné přílohy Žádosti o dotaci při podání na MAS jsou uvedeny ve Výzvě 

* Žádost o dotaci se předkládá na MAS zasláním Datové zprávy z Datové schránky žadatele včetně příloh, podrobnosti viz Výzva a Interní postupy

* MAS u podaných Žádostí o dotaci provede administrativní kontrolu, následně projde Žádost fází hodnocení dle předem daných preferenčních kritérií (viz Příloha č.1 Výzvy) a výběru projektů. Žádosti o dotaci, které budou doporučeny k získání podpory, pak budou dopracovány a podány v rámci MS2021+ do 48. Výzvy IROP. Základní informace k Příjmu Žádostí o dotaci na MAS a ke Způsobu hodnocení Žádostí o dotaci viz Výzva, podrobněji pak Interní postupy

* Seznam příloh Výzvy:

   - Příloha č. 1 Preferenční kritéria dotačního programu MAS-IROP pro oblast Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol

   - Příloha č. 2 Interní postupy pro vyhlašování výzev, výběr, hodnocení a administraci projektových záměrů integrovaných projektů v rámci realizace SCLLD MAS Hranicko

   - Příloha č. 3 Vzor povinné přílohy Žádosti o dotaci č. 4 Podklady pro hodnocení, ve verzi vypracovanosti "podání na MAS"

* Veškerá dokumentace ke stažení:

Výzva č.2 MAS-IROP: https://www.regionhranicko.cz/sclld -> Dokumenty ke stažení -> MAS-IROP -> Výzva č.2 MAS-IROP ZÁKLADNÍ ŠKOLY

48. výzva IROP: https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/48vyzvairop

* Kontakty pro poskytování informací a konzultací
Vedoucí manažer pro realizaci SCLLD, Mgr. František Kopecký, Telefon: (+420) 773 583 020, E-mail: f.kopecky@regionhranicko.cz

Autor:František Kopecký
E-mail:f.kopecky@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení