MAS Hranicko vyhlašuje Výzvu č.4 dotačního programu MAS-IROP "Pořízení požární techniky"

26. 3. 2024

Dne 27.3.2024 od 8:00h je vyhlášena Výzva MAS k předkládání Žádostí o dotaci do dotačního programu MAS-IROP: „Výzva č. 4 MAS-IROP – Pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany“ v rámci "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hranicko na období 2021–2027" ve vazbě na 61. VÝZVU IROP – HASIČI – SC 5.1 (CLLD)

* Uzávěrka Výzvy č.4 je stanovena na 29.4.2024 ve 12:00h.

* Finanční alokace výzvy v úhrnu 95% dotace z celkových způsobilých výdajů (CZV) je stanovena na 9 046 408 Kč, dalších 5% CZV přidají žadatelé z vlastních prostředků. MAS v této Výzvě tedy může podpořit projekty v celkovém objemu 9 522 534 Kč.

* minimální výše CZV na jednu Žádost o dotaci je stanovena na 130 000 Kč

* maximální výše CZV na jednu Žádost o dotaci není stanovena, MAS ovšem stanovila LIMITY způsobilých výdajů na 1 ks/sadu pořizované techniky v návaznosti na "normativ", které jsou uvedeny ve Výzvě

* podporavána je pouze PODAKTIVITA B. Pořízení požární techniky, věcných prostředků požerní ochrany, přičemž MAS ve Výzvě stanovila výčet podporovaných a nepodporovaných druhů techniky/věcného prostředku.

* Oprávněným žadatelem jsou obce z území MAS, které zřizují jednotky sboru dobrovolných hasičů zařazené do kategorie jednotek požární ochrany II, III a V

* Povinné přílohy Žádosti o dotaci při podání na MAS jsou uvedeny ve Výzvě 

* Žádost o dotaci se předkládá na MAS zasláním Datové zprávy z Datové schránky žadatele včetně příloh, podrobnosti viz Výzva a Interní postupy

* MAS u podaných Žádostí o dotaci provede administrativní kontrolu, následně projde Žádost fází hodnocení dle předem daných preferenčních kritérií (viz Příloha č.1 Výzvy) a výběru projektů. Žádosti o dotaci, které budou doporučeny k získání podpory, pak budou dopracovány a podány v rámci MS2021+ do 61. Výzvy IROP. Základní informace k Příjmu Žádostí o dotaci na MAS a ke Způsobu hodnocení Žádostí o dotaci viz Výzva, podrobněji pak Interní postupy

* Seznam příloh Výzvy:

   - Příloha č. 1 Preferenční kritéria dotačního programu MAS-IROP pro oblast Pořízení požární techniky

   - Příloha č. 2 Interní postupy pro vyhlašování výzev, výběr, hodnocení a administraci projektových záměrů integrovaných projektů v rámci realizace SCLLD MAS Hranicko

* Veškerá dokumentace ke stažení:

Výzva č.4 MAS-IROP: https://www.regionhranicko.cz/sclld -> Dokumenty ke stažení -> MAS-IROP -> Výzva č.4 MAS-IROP HASIČI

61. výzva IROP: https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/61vyzvairop

* Kontakty pro poskytování informací a konzultací
Vedoucí manažer pro realizaci SCLLD, Mgr. František Kopecký, Telefon: (+420) 773 583 020, E-mail: f.kopecky@regionhranicko.cz

Autor:František Kopecký
E-mail:f.kopecky@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení