MAS-PRV: Upozornění na povinnou přílohu ve Fichi 20

23. 4. 2021

Vážení žadatelé ve Fichi 20, dovolujeme si Vám ještě na tomto místě připomenout nutnost k žádosti přiložit povinnou přílohu:

Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce (strategického rozvojového dokumentu)

A to dle vzoru v Příloze 21 Pravidel 19.2.1. viz příloha emailu nebo také zde:

Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce

Prohlašuji, že obec ... (doplnit název obce) má plán/program rozvoje obce, který byl schválen zastupitelstvem obce dne …usnesením č. …...

Současně potvrzuji, že realizace projektu .............. (doplnit název projektu) je dle údajů ze Žádosti o dotaci prováděna v souladu s tímto plánem/programem. Zároveň jako přílohu přikládám část plánu/programu rozvoje obce, jež danou skutečnost prokazuje.

Jsem si vědom(a) případných právních důsledků nepravdivosti obsahu tohoto čestného prohlášení.

Příloha: část plánu/programu rozvoje obce

V ........................................................dne................................

Statutární orgán obce (příjmení, jméno):

....................................

Podpis:

............................

Prohlášení nepodepisuje statutár žadatele, ale statutár (starosta / místostarosta) obce dle místa realizace projektu.

Součástí tohoto prohlášení (nebo jako samostatný soubor pdf) má pak být i příslušná část plánu rozvoje obce, ze kterého ten soulad vyplývá. Ideálně vykopírovat opravdu jen ty relevantní části, pokud možno nepřikládejte celý rozvojový plán a pokud už, je nutné příslušné pasáže v žádosti o dotaci identifikovat (strana, kapitola apod.)

Ideálně tedy, když žadatelé zakomponují nalezený soulad s rozvojovým plánem již do samotného dokumentu, aby se pod něj mohl starosta připodepsat.

Pokud byste měli problém prohlášení obstarat do času podání Vaší Žádosti o dotaci, nic se neděje, doložíte ho posléze na základě naší výzvy, kde dostanete lhůtu 5 pracovních dnů.

 

Autor:František Kopecký
E-mail:f.kopecky@regionhranicko.cz