MAS schválila oblasti podpory a alokace dotačního programu MAS-IROP na roky 2023-2025

2. 10. 2023

Valná hromada MAS Hranicko na svém jednání 5.9.2023 schválila oblasti podpory a jim přidělené objemy dotací pro dotační program MAS-IROP, tedy Integrovaný regionální operační program. Celkový objem přes 41 milionů Kč dotací poputuje do celkem 5 oblastí: Infrastruktura základních škol, Podpora jednotek SDH, Revitalizace kulturních památek, Infrastruktura sociálních služeb, nejvíc financí pak zlepší bezpečnost chodců a cyklistů budouváním a rekonstruklcemi chodníků či přechodů pro chodce.

Několikaměsíční debata na půdě pracovních skupin i samotné Valné hromady byla završena začátkem září, kdy se členská základna shodla na základním rozdělení podpory ve finančně nejobjemnějším dotačním programu MASky: MAS-IROP (viz příloha).

MAS rovněž stanovila Harmonogram Výzev a pro 3 oblasti už také schválila sady preferenčních kritérií (viz příloha), podle kterých Výběrová komise oboduje podané Žádosti, čímž po uzavření Výzvy vznikne finální pořadí podaných projektů. V případě převisu zájmu nad alokací programu tak dotaci získají projekty s nejvyšším počtem bodů až potud, kam vyjde finanční alokace. Naopak, pokud zájem nebude dostatečný, dotaci může získat žadatel, který nasbírá i jen minimum bodů.

* 25% alokace míří do Infrastruktury pro bezpečnou nemotorovou dopravu, tj. rekonstrukce a budování chodníků, přechodů, pásů pro cyklisty a dalších opatření ke zvýšení bezpečnosti především chodců (alokace cca 10,3 mil. Kč, předpokládané vyhlášení Výzvy v červnu 2024)

* 19% alokace využijí jednotky sborů dobrovolných hasičů kategorií II., III. a V. pro nákup vybavení včetně zásahových vozidel či přívěsů (cca 7,8 mil. Kč, vyhlášení Výzvy v únoru 2024)

* 23,5% alokace podpoří vybavení a stavební úpravy základních škol se zacílením na neúplné školy a odborné učebny (cca 9,7 mil. Kč, vyhlášení Výzvy v listopadu 2023)

* 16% alokace poslouží poskytovatelůpm sociálních služeb k nákupu automobilů či zlepšení zázemí pro jejich činnost v regionu (cca 6,6 mil. Kč, vyhlášení Výzvy v listopadu 2023)

* 16,5% bude nasměrováno do revitalizace kulturních památek s cílem nejen záchrany kulturního dědictví, ale též dalšího zpřístupňování památek veřejnosti (cca 6,8 mil. Kč, vyhlášení Výzvy v únoru 2024)

Výše uvedené alokace odpovídají míře dotace 95%, k nim pak žadatelé přidají příslušných 5% financí z vlastních zdrojů. V případě úspěšného čerpání MAS obdrží pro roky 2026 a 2027 další alokaci v objemu cca 17,6 milionů korun, o jejichž nasměrování bude včas rozhodnuto.

Preferenční kritéria jsou schválena prozatím pro oblasti Základní školy, Sociální služby a Bezpečnost dopravy (viz příloha).

Dne 24.10.2023 se od 14h uskuteční v sídle MAS Informační seminář pro žadatele pro oblasti Základní školy a Sociální služby.

MAS zpracovala pro jednotlivé oblasti podpory Základní přehled Specifických podmínek a pravidel IROP včetně odkazů na kompletní dokumentaci jednotlivých "nadřazených" Výzev IROP, jimiž se jednotlivé projekty budou řídit. Potenciální žadatelé vše naleznou na webu MAS v sekci Dotační programy MAS 2023-2027, záložka Dokumenty ke stažení, podsekce MAS-IROP.

MAS do konce října ještě stanoví max. výši dotace na jednu Žádost, zveřejní Interní postupy, vzor Žádosti o dotaci a další potřebné podklady.

Management MAS nabízí a doporučuje žadatelům bezplatné konzultace, obracejte se na  manažera MAS Františka Kopeckého, 773 58 30 20, f.kopecky(at)regionhranicko.cz.

Autor:František Kopecký
E-mail:f.kopecky@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení