MAS zveřejnila AVÍZO Výzvy č.6 dotačního programu MAS-PRV

16. 2. 2021

MAS Hranicko dokončila proces příprav a schvalování parametrů pro blížící se Výzvu č.6 dotačního programu MAS-PRV v rámci níž nabídne téměř 10 milionů korun zemědělcům, drobným podnikatelům, nově ovšem též spolkům a obcím na rozvoj kulturního a spolkového zázemí.

MAS Hranicko připravuje chystanou Výzvu č.6 MAS-PRV již od podzimu roku 2019, kdy rozhodla o rozšíření podporovaných oblastí o tzv. článek 20 zaměřený na obnovu vesnic.

V následujících měsících pak postupně řešila a do programového rámce PRV absorbovala hned 3 rozsáhlé změny, které ale vždy přinesly další navýšení celkové alokace pro tuto výzvu. Jednalo se o zrušení Fiche 15 Krátké dodavatelské řetězce a Fiche 16 Projekty spolupráce, prostředky z nich se tedy přesměrovaly do ostatních Fichí.

V roce 2020 pak MAS obdržela od Ministerstva zemědělství díky dosvadnímu dobrému čerpání dodatečnou bonusovou alokaci ve výši 10,2 mil. Kč, což představuje nárůst celkové alokace dotačního programu o celých 50%. MAS tak řešila zodpovědné rozdělení této alokace jak do původních zemědělských a podnikatelských Fichí, tak hned do 3 oblastí nového Článku 20. Delší čas si také vyžádalo vytvoření a schválení spravedlicých preferenčních kritérií pro tento nový článek 20 nejen na půdě MAS, ale i akceptace těchto kritérií ze strany SZIF. Nyní má MAS všechny důležité dokumenty připraveny či odkonzultovány a čekáme pouze na jejich finální schválení řídícím orgánem. 

Vyhlášení výzvy tak aktuálně očekáváme kolem 10. března s uzávěrkou kolem 10. dubna 2021. Během této doby také došlo k dalšímu navýšení prostředků ve Fichích 11-14 díky úsporám v realizovaných projektech a také kvůli 2 projektům, kde žadatelé odstoupili od realizace. MAS tak ve Výzvě č.6 rozdělí rekordních 9 877 782,- Kč.

Podpořeny budou žádosti o dotaci v 5 fichích (oblastech). Fiche č.11 Rozvoj zemědělských podniků nasměruje cca 1,5 milionů korun do investic v rostlinné a živočišné prvovýrobě, kromě rekonstrukcí budov mohou zemědělci nakoupit také pevně stojící technologie nebo mobilní zemědělské stroje.

Ve Fichi č.12 Zemědělské a potravinářské produkty je hlavní podporovanou oblastí zpracování potravin a krmiv do finálních výrobků určených na trh. Alokace pro tuto fichi je navýšena až na 2.305.050 Kč dotací, žadatelé v této Fichi tak budou mít vysokou pravděpobnost získání podpory.

Po 3 letech MAS znovu vyhlásí také velmi žádanou Fichi č.13 Drobné podnikání pro nezemědělské podnikatele na další rozvoj jejich řemeslných dílen, opraven, prodejen a provozoven, kde poskytují své služby. Tato Fiche už měla alokaci vyčerpanou, ale díky výše uvedeným změnám disponuje pro tuto výzvu alokací 1 106 309 Kč.

O něco nižší částka cca 950.000 Kč je pak určena pro nezemědělské podnikatele v oblasti Fiche č.14 Podnikání v cestovním ruchu, kde lze podpořit penziony, hotely, kempy, restaurace či komerčně provozovaná sportoviště.

Nová Fiche č.20 Obnova vesnic bude vyhlášena celkem třikrát, v budoucnu dojde i na veřejná prsotranství a podporu mateřských a základních škol, v této Výzvě se ovšem soustředíme na oblast f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven. Především spolky, ale též obce nebo církve a další NNO budou moci zainvestovat do nákupu vybavení včetně venkovního nebo do rekonstrukcí objektů sloužícím ke kulturní a spolkové činnosti. Alokace pro tuto Fichi je úctyhodných 3 985 907 Kč.

Žádosti o podporu bude MAS přijímat elektronicky přes Portál Farmáře. Pokud jsou součástí záměru i stavební práce vyžadující opatření stavebního úřadu, pak takové musí být jako platné předloženo už při podání žádosti na MAS. Součástí každého předloženého projektu musí být také stručný podnikatelský plán resp. u Fiche 20 "Přehled dosavadní a budoucí aktivity na poli kulturního a spolkového života", případně další přílohy dokladující nárok na zisk preferenčních bodů, dle kterých Výběrové komise MAS žádosti seřadí do pořadí rozhodující o získání dotace.

Text Avíza Výzvy, finální verze Fichí a další podklady, návody a příručky najdou zájemci v příloze této Aktuality a na webu www.regionhranicko.cz/sclld v sekci Dotační program MAS-PRV.

Všem zájemcům doporučujeme osobní či telefonické konzultace jejich záměrů tak, abychom hned zkraje ověřili uznatelnost výdajů a minimalizovali riziko chyb v žádostech, které by vedly k jejich vyřazení v rámic adminsitrace podaných Žádostí o dotaci.

Jsme Vám k dipozici, kontaktní osobou pro poskytnutí konzultací a dalších informací je hlavní manažer MAS Mgr. František Kopecký, 773 58 30 20, f.kopecky@regionhranicko.cz. 

Autor:František Kopecký
E-mail:f.kopecky@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení