MAS zveřejnila webovou prezentaci všech 93 projektů podpořených v dotačních programech MAS

25. 11. 2022

MAS Hranicko téměř uzavřela realizaci dotačních programů MAS, jejichž Výzvy vyhlašovala v letech 2018 - 2022. Úspěšným výsledkem je 93 podpořených projektů v celkem 4 dotačních programech, které MAS sdružila v ucelené webové prezentaci na adrese https://www.regionhranicko.cz/projekty. Na jaké oblasti se MAS zaměřila a jaké projekty se díky dotacím podařilo zrealizovat?

Webovou prezentaci 93 realizovaných projektů najdete zde: www.regionhranicko.cz/projekty.

Letošní rok je pro MAS důležitým milníkem

MAS Hranicko se v roce 2022 opět po několika letech nachází na důležité křižovatce své historie. Jejím hlavním posláním je distribuovat v regionu dotační podporu z fondů Evropské unie, kdy ona sama v souladu s dlouhodobým strategickým plánem rozhoduje o tom, na jaké oblasti podpory se zaměří a jaké parametry mají mít dotačně podpořené projekty nejpřínosnější pro rozvoj regionu. Tyto strategické plány se přijímají vždy na sedmileté období ve shodě s tzv. „programovacími obdobími“ Evropské unie.

A letošní rok je mimořádný právě v tom, že MAS stojí na předělu mezi těmito dvěma strategickými plány. Zatímco ukončuje realizaci toho dá se říci už minulého, který byl vytvořen pro období let 2014-2020, zároveň nastavuje a rozbíhá plnění plánu nového, zarámovaného roky 2021-2027. Časový rozdíl je způsoben celkovým zpožděním přípravy České republiky na nové programovací období, které pak dopadá i na strategické plány MAS. Ty musí nejprve počkat na schválení pravidel pro svou činnost a odsouhlasení podoby jednotlivých operačních programů Evropskou komisí, až pak teprve může začít s vlastními přípravami. V tomto článku se tak ohlédneme za výsledky dotačních programů období 2014-2020.

Ohlédnutí za SCLLD 2014-2020

Strategický plán patří do kategorie tzv. integrovaných nástrojů, ty určené pro rozvoj venkovských oblastí nesou označení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, častěji pak uváděno po anglickou zkratkou SCLLD. Pro alespoň trochu větší srozumitelnost jsme my ten náš konkrétní nazvali „Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014-2020“. Na cca 300 stranách MAS důkladně analyzovala tehdejší stav mnoha oblastí života v regionu, identifikovala největší potřeby a problémy a sestavila soustavu strategických i specifických cílů, kterých chceme do budoucna dosáhnout. K tomu pak dostala do vínku téměř 95 milionů korun z fondů Evropské unie a za státního rozpočtu, aby díky přidělování dotací koncovým žadatelům mohla alespoň zčásti tento plán naplnit.  Z důvodu výše zmíněného zpoždění byl plán ze strany Ministerstva pro místní rozvoj schválen až v roce 2017. MAS tak své dotační programy spustila až začátkem roku 2018 a na distribuci financí koncovým žadatelům měla výrazně zkrácený prostor. Vše se nakonec stihlo a povedlo a v roce 2022 se můžeme pochlubit úspěšnou realizací, jejímž výsledkem je 93 podpořených projektů v celkem 4 dotačních programech. Právě tyto úspěšně zrealizované projekty Vám především chceme v tomto zpravodaji představit. MAS během těchto 5 let vyhlásila celkem 31 výzev, do kterých přijala celkem 184 Žádostí o dotaci. Ve většině výzev zájem převyšoval finanční alokace jednotlivých výzev a MAS tak podle sady preferenčních kritérií seřadila žádosti podle získaných bodů a dotaci přidělila jen těm projektům, na které vyšla finanční alokace. Bohužel, v dalších fázích administrace pak 13 podpořených žadatelů odstoupilo od realizace a MAS tak vrácené finance zařadila opětovně do následujících výzev.

Důležité však je, že se postupně podařilo vyčerpat a do regionu rozdělit téměř veškeré alokace, které MAS dostala k dispozici. Pojďme si ve stručnosti představit jednotlivé dotační programy a jejich hlavní zacílení:

Dotační program MAS-IROP

Finančně nejobjemnější program zaměřený především infrastrukturní investice podpořil v rámci 13 vyhlášených výzev celkem 19 projektů. Nejvíc jsme pyšní na 3 cyklostezky, které výrazně ulehčily cyklistům dopravu do zaměstnání, škol či za službami. Propojily se obce Hustopeče nad Bečvou a Milotice nad Bečvou, Bělotín a Hranice a také vznikl další úsek Cyklostezky Bečva ze Skaličky na hranici katastru obce Ústí. Dále se program zaměřil na podporu hned 8 základních škol, díky těmto dotacím vznikly kilometry nových či zrekonstruovaných chodníků ve Všechovicích, Kunčicích a Býškovicích. V menších objemech jsme podpořili nákup budovy pro poskytování sociálních služeb, komunitní centrum a 3 nové sociální byty. Velkým úspěchem je téměř 100% úspěšnost v čerpání. Řídící orgán nakonec neuznal jen zlomek předložených výdajů.

Dotační program MAS-OPZ

Tento dotační program byl zaměřen na tzv. „měkkou podporu“ v oblastech sociálních služeb, zaměstnanosti či slaďování rodinného a pracovního života. V 7 výzvách bylo podáno 13 Žádostí o dotaci, bohužel nemálo z nich nesplňovalo celkem přísné podmínky programu a MAS je nemohla podpořit. Nakonec vše dobře dopadlo a díky opakovaným výzvám se na Hranicku zrealizovalo celkem 6 projektů. 2 z nich jsou ještě stále v realizaci. Prostředky putovaly především na mzdové výdaje pracovníků v registrovaných sociálních službách a 1 sociálním podniku, Velká část prostředků pak podpořila zaměstnávání ohrožených osob na trhu práce pod hlavičkou Mikroregionu Hranicko a stihlo se také několik turnusů příměstských táborů.

Dotační program MAS-PRV

Investičně zaměřený dotační program byl v prvních letech zacílen pouze na zemědělce a nezemědělské drobné podnikatele, od roku 2020 pak bylo ze strany ministerstva zemědělství umožněno i jeho rozšíření na podporu škol, veřejných prostranství a především spolkového a kulturního života v obcích. Realizace tohoto programu se nám hned nadvakrát protáhla. Jednak jsem v roce 2020 díky dobrému čerpání dostali od ministerstva „bonus“, k původním dvaceti milionům jsme obdrželi dalších deset. Další časový posun nastal v roce 2021, kdy Program rozvoje venkova kontinuálně pokračuje dál s dodatečně posílenou alokací předvzatou z financí již nového období. Tím je zcela znesnadněno nějaké celkové zhodnocení, finance se pomíchaly dohromady a nelze je od sebe striktně oddělit. Pro tento článek i celý zpravodaj jsme tak vytvořili čáru mezi Výzvou č.7, která je do tohoto přehledu ještě zahrnuta a Výzvou č.8, která sice zčásti ještě využila původní alokaci, ale podpoření žadatelé ještě ani nezačali s realizací. Představí se nám tak celkem 69 zrealizovaných projektů. Tabulka ukazuje rozdělení financí mezi jednotlivé oblasti v dosud ukončených projektech ze 7 výzev a částku cca 5,2 milionů, kterou nadále postupně distribuujeme k žadatelům.

Dotační program MAS-OPŽP

Tento dotační program dostaly MASky do vínku tak trochu jako danajský dar. Až v roce 2019 přistoupilo Ministerstvo životního prostředí na návrh, aby MASky mohly vyhlašovat vlastní výzvy i v této oblasti. Evidentně proto, že se ani mu samotnému nedařilo podpořit dostatečný počet projektů. Bohužel pro nás, MŽP nijak nezměkčilo složité a přísné podmínky a omezilo podporu pouze na 2 oblasti, navrch s nízkým procentem dotace. I když jsme tak měli možnost rozdělit až 10 milionů korun. Ve 4 výzvách se nám přihlásili nakonec jen 3 zájemci a do podoby hotového díla to nakonec dotáhl jen jediný.

Autor:František Kopecký
E-mail:f.kopecky@regionhranicko.cz