Odborný a realizační tým projektu MAP II aktualizují dokumentaci MAP

7. 9. 2020

Odborný a realizační tým projektu MAP II aktualizují dokumentaci MAP, která stanovuje směr vzdělávání v regionu Hranicko. Realizačnímu týmu je možné k aktualizaci dokumentace zaslat připomínky, a to na email v.zavrska@regionhranicko.cz.

Aktualizace dokumentace MAP je součástí procesu místního akčního plánování a je realizován po celou dobu projektu. V průběhu tohoto procesu dochází k plánování ve smyslu aktualizace analytické části, aktualizace strategické části a aktualizace implementační části dokumentace MAP. Na všech těchto činnostech se podílí realizační tým MAP, Řídící výbor MAP a jednotlivé pracovní skupiny. Povinně jsme se v procesu plánování zabývali následujícími třemi tématy, která navazují na povinná opatření v předchozím projektu MAP:

  •  téma podpory čtenářské gramotnosti a rozvoje potenciálu každého žáka,
  •  téma podpory matematické gramotnosti a rozvoje potenciálu každého žáka,
  •  téma podpory rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání.

Aktualizovaná dokumentace MAP je strukturována do těchto částí: analytická část, strategická část a implementační část. Analytická část obsahuje základní informace o území SO ORP Hranice, přehled stávajících strategických dokumentů, analýzu stavu a potřeb aktérů ve vzdělávání v územích a  aktualizované SWOT-3 analýzy rozvoje vzdělávání v regionu a identifikaci hlavních problémů k řešení a analytický popis jejich příčin za každou pracovní skupinu. Strategickou část dokumentace otevírá aktualizovaná vize MAP do roku 2023. Ve vizi je obecně uvedeno, jakého stavu v budoucnu chceme dosáhnout a je sdílenou představou aktérů o rozvoji v územích. Na vizi pak plynule navazuje aktualizovaný Strategický rámec MAP do roku 2023. Ten obsahuje aktualizované priority a cíle vzdělávání. Součástí strategického rámce je seznam investičních priorit v oblasti vzdělávání. Součástí jsou také navržené neinvestiční aktivity - aktivity škol, aktivity spolupráce, které budou následně rozpracovány do jednotlivých akčních plánů. Strategický rámec je východiskem pro akční plán pro území SO ORP Hranice (pokrývající 12 měsíců, akční plán pro období roku 2021), který tvoří implementační část aktualizované dokumentace MAP a je také přílohou aktualizované dokumentace MAP.

 

 

 

Autor:Vladislava Závrská
E-mail:v.zavrska@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení