Přidaná hodnota spolupráce místních akčních skupin

Nositel projektu

MAS Hranicko, Místní akční skupina Valašsko - Horní Vsacko, Místní akční skupina Rožnovsko, MAS Mohelnicko

Cíl projektu

Hlavním cílem tohoto projektu je vytvoření metodiky, která dá místním akčním skupinám jednak zpětnou vazbu již zrealizovaných projektů, stejně jako návod k přípravě projektů budoucích.

Rozpočet projektu:500 000 Kč
Výše dotace:500 000 Kč

Popis projektu

Metodika analyticky rozebírá projekty spolupráce, jejich parametry, nastavení pravidel a obsahovou stránku do 10 samostatných ukazatelů, jež se každý dívá na tento fenomén z různých úhlů pohledu. Následně přináší hodnotící škálu, kterou lze aplikovat na již zrealizovaný či zamýšlený projekt spolupráce. Výsledek takovéhoto hodnocení stanoví uživateli stupeň přidané hodnoty projektů spolupráce, tj. co navíc mu přinese realizace projektu ruku v ruce s partnerskými MAS, než kdyby realizoval projekt ve své MAS samostatně.
 
Teoretická přináší soupis a popis 10 stanovených ukazatelů přidané hodnoty spolupráce, v praktické části se tvůrci metodiky rozhodli aplikovat hodnotící škálu na veškeré jimi zrealizované projekty spolupráce z PRV 2007-2013, což jim přináší evaluační zpětnou vazbu toho, jak kvalitně projekty vymysleli a zrealizovali.

Termín realizace

Zahájení:prosinec 2014
Ukončení:květen 2015