Šablony pro NNO

Nositel projektu

MAS Šternbersko o.p.s.

Cíl projektu

Projekt je zaměřen na zkvalitnění neformálního vzdělávání a vzdělávání pracovníků NNO v Olomouckém kraji. Cílem projektu je:

  • zvyšování kvality každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pracovníky z různých NNO,
  • podpora účastníků neformálního vzdělávání v oblasti vybraných klíčových kompetencí, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí,
  • řešení dlouhodobých problémů, které jsou zapříčiněny špatnou územní dostupností aktivit pro trávení volného času pro děti a mládež,
  • rozvoj zapojených NNO v oblasti vzdělávání dětí a mládeže, formou šablonových aktivit projekt obohacuje neformální vzdělávání v území z hlediska kvality i finančních možností. 
Rozpočet projektu:18 992 195 Kč
Výše dotace:18 992 195 Kč

Popis projektu

Název projektu: Podpora zvyšování kvality neformálního vzdělávání v Olomouckém kraji

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016279

Partneři projektu: MAS Hranicko z. s.; MAS Moravská cesta, z.s.; MAS Šumperský venkov, z. s.; MAS Mohelnicko, z.s.; MAS Horní Pomoraví o.p.s.; MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.; Bystřička, o.p.s.; MAS Hanácké Království, z.s.; MAS Hanácký venkov, z.s.; MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z. s.

V rámci projektu budou realizovány následující aktivity:

  • vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání,
  • sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání,
  • tandemové neformální vzdělávání,
  • zavádění nových metod v neformálním vzdělávání,
  • klub v neformálním vzdělávání,
  • projektový den v klubovně i mimo ni.

MAS Hranicko jako partner projektu bude realizovat projektové dny v klubovně i mimo klubovnu, kluby, sdílení zkušeností a vzdělávání pracovníků ve výši 733.646 Kč.

Kontaktní osoba pro podání více informací k projektu je koordinátorka projektu Bc. Olga Vilímková (e-mail: o.vilimkova@regionhranicko.cz; mobil: +420 731 456 266).

Termín realizace

Zahájení:březen 2020
Ukončení:srpen 2023