Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Hranicko z. s.

Nositel projektu

MAS Hranicko z. s.

Cíl projektu

Cílem projektu je díky poskytnutí dotačních finančních prostředků pro profesionální, kvalitní a efektivní činnost MAS zajistit úspěšnou realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území místní akční skupiny Hranicko na období 2014 - 2020 pod názvem "Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014 - 2020" a naplnění jejích strategických a specifických cílů jakožto závazných hodnot indikátorů. Účelem realizace SCLLD je zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Zajištění aktivit souvisejících s určením potřeb území, které povedou k řešení lokálních problémů, využití potenciálu a naplňování potřeb území v podobě lepší dostupnosti do škol, zaměstnání a jiných služeb, zvýšení zaměstnanosti v území, zlepšení životního prostředí. Úspěšnou realizací SCLLD dojde k pozitivním změnám ve výše uvedených oblastech tak jak jsou vetknuty do 3 strategických cílů SCLLD území MAS Hranicko:
Strategický cíl 1: Pracovat ve vzdělaném regionu s dostupným sebeuplatněním a návštěvnickým potenciálem 
Strategický cíl 2: Žít v přátelském regionu s pestrým společenským životem a kvalitní péčí o potřebné
Strategický cíl 3: Mít trvale udržitelný region s kvalitní infrastrukturou a čistým životním prostředím

Rozpočet projektu:13 741 212 Kč
Výše dotace:12 855 802 Kč

Popis projektu

Programovací období 2014-2020 a soustava operačních programů počítá s místními akčními skupinami jako nositeli integrovaného nástroje Komunitně vedeného místního rozvoje. To znamená, že MAS připravily pro svá území integrované rozvojové strategie (SCLLD), jejichž zásadní součástí jsou tzv. programové rámce dopodrobna plánující distribuci alokovaných finančních prostředků koncovým žadatelům v území v rámci samostatných Výzev vyhlašovaných místní akční skupinou, a to zařazených pod max. 4 dotační programy: IROP, PRV, OP Z a OP ŽP. Aby mohly MAS zodpovědně a kvalitně své strategické plány realizovat, je nutné zajistit prostředky na profesionální fungování jejího zázemí, kanceláře, zaměstnanců vč. jejich vzdělávání, nákladů na pořádání animačních akcí či jednání orgánů MAS a dalších platforem jako jsou různé pracovní skupiny apod. Místní akční skupiny jsou z principu neziskové organizace, proto jsou schopny z vlastních zdrojů (např. z členských příspěvků) pokrýt jen velmi malou část tohoto zázemí, jež vyžaduje vzhledem k rozsahu svěřených úkolů i několikačlenný tým zaměstnanců, profesionálně vybavenou kancelář a realizaci podpůrných aktivit jako je propagace a animace. Důležitou částí aktivit MAS je také zajištění animace školských zařízení pro OP VVV. Proto se v alokacích operačních programů pamatuje i na dotované zajištění zázemí MAS, které pro všechny programové rámce zastřešil IROP v rámci specifického cíle 4.2. MAS tak díky těmto prostředkům zajistí úspěšnou realizaci SCLLD ve svém území.

Projekt "Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Hranicko z. s." je spolufinancován Evropskou unií.

Termín realizace

Zahájení:červen 2015
Ukončení:červenec 2022

Dokumenty ke stažení