O svazku

Povinně zveřejňované informace

1. Název Mikroregion Hranicko
2. Důvod a způsob založení Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Hranicko (dále jen „svazek“) byl založen ve smyslu ust. § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů. Svazek je právnickou osobou, která nabyla právní osobnosti zápisem do rejstříku svazků obcí vedeného u krajského úřadu příslušného podle sídla svazku obcí. Svazek byl založen za účelem ochrany a prosazování společných zájmů členských obcí, kterými jsou především péče o všestranný rozvoj zájmového území, péče o potřeby občanů členských obcí a ochrana veřejného zájmu.
3. Organizační struktura Orgány svazku
  • Valná hromada
  • Předseda svazku
  • Rada svazku
  • Kontrolní komise
4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa Mikroregion Hranicko
Tř. 1. máje 328
753 01 Hranice
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Mikroregion Hranicko
Centrum společných služeb
Tř. 1. máje 328
753 01 Hranice
4.3 Úřední hodiny Všední dny 7:00 – 15:00
4.4 Telefonní čísla Manažerka svazku Ing. Marcela Tomášová: 739 430 576
Specialistka na rozvoj regionu 774 959 582
4.5 Čísla faxu ---
4.6 Adresa internetové stránky www.regionhranicko.cz/mikroregion-hranicko
4.7 Adresa e-podatelny ID datové schránky: w3tnewd
4.8 Další elektronické adresy m.tomasova@regionhranicko.cz
mikroregion@regionhranicko.cz
5. Případné platby lze poukázat 1899523399/0800
6. 709 61 051
7. DIČ
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů http://regionhranicko.cz/mikroregion-hranicko/o-svazku/zakladatelske-listiny
http://regionhranicko.cz/mikroregion-hranicko/centrum-spolecnych-sluzeb
8.2 Rozpočet http://regionhranicko.cz/mikroregion-hranicko/o-svazku/hospodareni
9. Žádosti o informace Žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. lze podávat ústně nebo písemně. Písemně lze žádost adresovat na kontaktní adresu Mikroregionu Hranicko (viz bod 4.1), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na adresu mikroregion@regionhranicko.cz nebo do datové schránky Mikroregionu Hranicko(viz bod 4.7). Ústní žádosti lze podávat na drese úřadovny (viz bod 4.2) v úředních hodinách (viz bod 4.3). Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
10. Příjem žádostí a dalších podání Žádost je podána dnem, kdy ji byla povinným subjektem obdržena. Aby mohla být žádost posuzována dle zákona č. 106/1999 Sb. musí splňovat konkrétní obsahové náležitosti. Pokud informaci žádá fyzická osoba jsou to: jméno a příjmení žadatele, adresa trvalého pobytu (případně adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu), datum narození, informaci, že jde o žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., uvedení povinného subjektu, od které tuto informaci požaduje. Pokud informaci žádá právnická osoba, musí žádost obsahovat: název právnické osoby, její IČ, adresu jejího sídla, informaci, že jde o žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., povinný subjekt, od které tuto informaci požaduje.Písemné informace se vyřizují do 15 dnů od podání žádosti, v případě vyhledání a sběru oddělených a odlišných informací, na základě konzultace s jinými povinnými subjekty, může být termín prodloužen o 10 dnů.
11. Opravné prostředky (výpis z § 16 zákona č. 106/1999 Sb. Zákona o svobodném přístupu k informacím)
§ 16
Odvolání
(1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.
(2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
(3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.
(4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.
§ 16a
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
(1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel,
a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
(2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
(3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dnea) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
(4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
(5) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
(6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že
a) postup povinného subjektu potvrdí,
b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo
c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.
(7) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že
a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,
b) výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo
c) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.
(8) Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
(9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.
(10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně.
12. Formuláře Mikroregion Hranicko nemá v rámci své činnosti předepsané žádné povinné formuláře.
13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací Všechny návody na řešení životních situací naleznete na portálu veřejné správy České republiky nebo na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky.
14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy – zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
– zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
– zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
– zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
– zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
– zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
– zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
– zákon č. 500/2004 Sb., správní řád– zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
– zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
– zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
– zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
– zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
14.2 Vydané právní předpisy Žádné právní předpisy nebyly vydány
15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad nebyl vydán.
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 15.1. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů nebyla dosud přijata.
16. Licenční smlouvy
16.1 Vzory licenčních smluv Mikroregion Hranicko nedisponuje žádnými vzory licenčních smluv podle § 14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
16.2 Výhradní licence Mikroregion Hranicko nedisponuje žádnými vzory licenčních smluv upravující výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Vyrocni_zprava_MR_2016.pdf