Společně pro Hranicko - MAS-OPZ+

O projektu Společně pro Hranicko

Cíl projektu

Cílem projektu je podpora a řešení problémů sociálně znevýhodněných obyvatel venkova. 

Podpůrné intervence směřují zejména do oblasti sociálního začleňování a posilování rodinných vazeb osob, a to v jejich přirozeném prostředí. Aktivity mají komunitní rozměr, tj. podporovat, posilovat a rozvíjet komunitní principy a komunitní život – propojovat region, a jsou konkrétně zacílené na podporu předem identifikovaných osob z území.

Rozpočet projektu:8 304 744 Kč
Výše dotace:8 304 744 Kč

Popis projektu

MPSV pro MAS Hranicko vyčlenilo 15 mil. Kč, které jsou alokovány pro jeden velký projekt na MAS, jehož žadatelem je samotná místní akční skupina. Na dobu do roku 2028. Realizace 1. tříletého projektu s názvem Společně pro Hranicko - MAS-OPZ+ začala 1. 1. 2023. 

Historie podání projektu: V srpnu 2022 byl podán regionální Akční plán v rámci OPZ+, který byl připravován v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hranicko na období 2021–2027. V srpnu 2022 byl zároveň podána žádost na 1. projekt pro období 2023 - 2025. Cílem projektu je zvýšení dostupnosti podpory neformální péče v podobě domácí hospicové péče formou terénní poradny pro neformálně pečující, dále zvýšení dostupnosti podpory rodin a posilování rodinných vazeb formou poradny pro rodinu, vytvoření dostupnosti komunitních venkovských  táborů, zavedení a zvýšení dostupnosti komunitní a sociální práce formou neformálních setkávání, základního poradenství mimo režim zákona, předávání zkušeností apod. Vše díky navýšení počtu pracovníků v jednotlivých pozicích.

Do projektu jsou zapojeni:

 • 1 partner s finanční účastí - Andělé stromu života p.s.
 • prostřednictvím zaměstnání pod místní akční skupinou - komunitní pracovníci, sociální pracovník, odborný pracovník v oblasti komunikace a pečující osoby

Cílovými skupinami jsou:

 • neformální pečující
 • osoby pečující o malé děti
 • osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením
  ohrožené
 • rodiče, děti a mladí dospělí v nepříznivé sociální situaci
 • senioři

Projektové aktivity:

 • poradenství a podpora neformálně pečujících osob
 • poradna pro rodinu – terénní forma
 • komunitní setkávání rodin s dětmi, dětí a dospívajících,
  pečujících osob o malé děti i seniorů
 • komunitní venkovské tábory
 • komunitní setkávání v komunitní zahradě
 • sociální práce nad rámec zákona v komunitním centru

V současně době je projekt ve stavu Žádost o podporu splnila podmínky pro vydání právního aktu.

V rámci OPZ+ budeme i nadále zjišťovat informace o potřebách a situaci v území, abychom vyhodnotili úspěšnost jednotlivých aktivita a případně do navazujícího projektu zajistili jejich úpravu tak, aby byly potřeby cílových osob zahrnuty do budoucích aktivit.

Termín realizace

Zahájení:leden 2023
Ukončení:prosinec 2027