MAS Hranicko už zná alokace i oblasti podpory většiny dotačních programů MAS pro období 2023-2027

7. 12. 2022

MAS Hranicko úspěšně vyčerpala alokace dotačních programů MAS-IROP, MAS-PRV i MAS-OPZ za roky 2018-2022, čímž uzavřela realizaci SCLLD „Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014-2020“. Nyní se už pilně připravuje na rozjezd nového bloku dotačních programů navázaných na programovací období EU 2021-2027. S vyhlašováním výzev ovšem MAS reálně započne až v letech 2023 a 2024. Jaké budou základní parametry, časové harmonogramy a oblasti podpory nových dotačních programů?

dotační program MAS-IROP

Nejdále v přípravách je dotační program MAS-IROP (Integrovaný regionální operační program), kde první výzvy očekáváme na jaře či v létě 2023. Známe celkovou alokaci, která pro území MAS Hranicko činí více jak 61 milionů korun, což je cca o 15 milionů více, než bylo k dispozici v uplynulém období 2014-2020. Výrazně se také rozšířil počet oblastí, kam můžeme tuto investiční podporu do infrastruktury nasměrovat. Je ovšem vhodné, abychom se z nabízené šíře zaměřili prioritně jen na určitý prioritní výčet.  Pokud totiž zařadíme do dotačního programu velké množství témat, dojde k rozmělnění podpory vždy jen do jednoho či dvou projektů z každé oblasti, a tedy bez zásadnějšího dopadu na rozvoj regionu. Členská základna a pracovní skupiny MAS tak v těchto měsících debatují nad výše uvedenými oblastmi a jejich výběrem do dotačního programu MAS-IROP. Zatímco je téměř jisté zařazení témat základní a mateřské školy, bezpečnost chodců v dopravě, zapsané kulturní památky či registrované sociální služby, otazník visí nad cyklostezkami, cestovním ruchem či nákupem vybavení pro hasiče. Naopak zřejmě nebudou vybrány oblasti muzeí, knihoven či veřejných prostranství. K zodpovědnému rozhodnutí přispívá jednak analýza aktuálních potřeb a problémů regionu, stejně jako průběžný sběr projektových záměrů tak, aby bylo jisté, že i na straně potenciálních žadatelů bude o realizaci dotačních projektů dostatečný zájem. Rozhodnutí padne během zimy a tedy zhruba o 4 až 6 měsíců dříve, než budou vyhlášeny první výzvy.

Více k MAS-IROP zde: https://www.regionhranicko.cz/sclld, sekce Dokumenty ke stažení, složka MAS-IROP

dotační program MAS-PRV

Trochu odlišnou cestou jde dotační program MAS-PRV (Program rozvoje venkova), u něhož se pokračuje s dosavadními oblastmi podpory a podle stávajících pravidel až do konce roku 2023. MAS na to pro letošní a příští rok obdržela dodatečnou alokaci více jak 5 milionů korun a v příštím roce tak stihne další 2 výzvy zaměřené na podporu drobného podnikání, infrastrukturu škol a kulturní a spolkové zázemí v obcích. Teprve až od roku 2024 se program velmi pravděpodobně přejmenuje na SPZ tedy Společná zemědělská politika a změní se oblasti podpory podle výsledků aktuálního vyjednávání České republiky s Evropskou komisí. Jistotou je další posun podpory směrem ke snižování dopadů klimatických změn, zachování biodiverzity a posílení ekologické stránky zemědělské produkce. To vše se projeví v podmínkách dotační podpory jak pro zemědělskou prvovýrobu, tak pro zpracování produkce a výrobu potravin. Pouze v dotačních programech přes MAS by měla zůstat nadále i podpora drobného nezemědělského podnikání, z tzv. článku 20 nadále zůstane zřejmě jen podpora kulturní a spolkové činnosti, dosavadní oblasti jako např. školy či veřejná prostranství se definitivně přesunou pouze pod výše popsaný IROP. Jedinou jistotou pro MAS Hranicko je zatím již známá alokace dotačního programu, která na roky 2024-2027 bude činit něco málo přes 24 milionů korun. V součtu s 5 miliony současného „přechodného období“ se tak navýšila podpora oproti sedmiletce 2014-2020 o 9 milionů korun.

Více k aktuálním výzvám MAS-PRV zde, více k budoucímu SZP zde: https://www.regionhranicko.cz/sclld, sekce Dokumenty ke stažení, složka SZP

operační program Zaměstnanost+

Nejvýraznější změny se týkají podpory z operačního programu Zaměstnanost+, kde už nebudeme vyhlašovat výzvy pro koncové příjemce podpory jako doposud. Naopak to bude sama MAS jako nositel tzv. "deštníkového" projektu, která ve spolupráci s místními neziskovkami bude realizaci celé škály aktivit zajišťovat. Šestiletý projekt pod názvem „Společně pro Hranicko - MAS-OPZ+“ bude rozdělen do dvou fází, přičemž jasné kontury jsou připraveny prozatím pro období let 2023 – 2025. MAS zaměstná komunitní pracovníky, sociálního pracovníka, pečující osoby a koordinátora projektu v předpokládaném počtu 19 osob s různou mírou úvazků. Aktivity se zaměří na poradenství a podporu neformálně pečujících osob, terénní poradenství pro rodiny, komunitní setkávání rodin s dětmi, dospívajících, pečujících osob i seniorů. Dojde také na pořádání komunitních venkovských táborů či setkávání v komunitní zahradě. Žádost o podporu tohoto projektu s rozpočtem cca 8 milionů Kč míří k brzkému schválení, oznámení o získání dotace očekáváme do konce roku 2022.

Více k projektu „Společně pro Hranicko“ zde: www.regionhranicko.cz/opzplus

dotační program MAS-OPTAK

Otazníky zatím visí nad rozběhem vlastního dotačního programu v rámci OP TAK (Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost). Tento program bude pro MASky novinkou, z jeho širokého zacílení na podnikání, vědu a výzkum bychom se v našem dotačním programu měli zaměřit výhradně na malé a střední podnikatele a v jejich projektech pak na digitalizaci, robotizaci a zavádění inovací do výrobních procesů. V tomto ohledu bude podpora odlišná od MAS-PRV, kde drobní podnikatelé získávají dotace např. na užitková vozidla nebo nákup různých strojů a vybavení do dílen či kanceláří bez nutnosti zásadních inovací jejich produkce či služeb. Prozatím máme pro celé Hranicko přislíbeno necelé 3 miliony Kč, v případě, že se bude dařit čerpání, měly by pro roky 2025-2027 přibýt další 3 miliony. Je tedy jasné, že MAS bude muset nastavit zacílení programu tak, abychom při příliš „otevřené náruči“ nezapříčinili zbytečně výrazný převis zájmu nad finančními možnostmi dotačního programu. Rozběh dotačního programu je plánován nejspíš na podzim roku 2023.

Více o MAS-OPTAK zde: https://www.regionhranicko.cz/sclld, sekce Dokumenty ke stažení, složka OP TAK

OP ŽP přes MAS nebude

V OP ŽP (Operační program Životní prostředí) naopak o vlastní dotační program nejspíše přijdeme. Nic zásadního se ovšem nestane, protože vzhledem ke složitým podmínkám a nízkému procentu podpory se do něj bohužel ani v minulém období obce příliš nehrnuly. Na Hranicku se nakonec zrealizoval pouze jediný projekt na vznik ÚSES, dva podpořené projekty na výsadbu zeleně nakonec od realizace odstoupily. Řídící orgán v Praze počítá se zapojením MASek pouze do vytipování a asistence při realizaci komplexních energetických úspor na zhruba 30 ukázkových veřejných budovách v rámci celé republiky. Které to budou, ukáže teprve budoucnost.

Místní akční plány vzdělávání

MAS rovněž zprostředkovává pro regionální školství kontinuální podporu z operačního programu VVV (Výzkum, vývoj a vzdělávání), který se pro současné období přejmenoval na operační program JAK (Jan Amos Komenský). Děje se tak formou navazujících projektů sdružených pod názvem MAP (Místní akční plán vzdělávání), kterým postupně přiřazujeme římské číslice. MAPy I. a II. běžely v letech 2016 až 2022. Aktuálně realizujeme až do konce roku 2023 MAP III., který je především překlenovací, hodnotící a plánující. Plány se zúročí a zrealizují v letech 2024 až 2026 v projektu MAP IV.. Hlavním cílem MAPů je zvyšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách podporou spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. To se odbývá především formou společného informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit, které pomáhají řešit místně specifické problémy a potřeby. Aktivity jsou tedy místním školám šité na míru, podporují vzájemnou spolupráci a sdílení a přispívají k rozvoji škol v regionu.

Více o MAP zde: https://www.regionhranicko.cz/map

Další současné a budoucí aktivity

Kromě výše uvedených operačních programů se MAS připravuje též na zapojení do Národního plánu obnovy a to v oblasti zavádění komunitní energetiky a poskytování energetického poradenství domácnostem, firmám i obcím, tento proces je ovšem prozatím v úplných začátcích. Živelně se rozbíhá také poradenství a asistence při získávání dotací pro žadatele v programu Nová zelená úsporám Light.

MAS se nadále zajímá a podporuje svými aktivitami udržitelný rozvoj lokality Hranický kras, pořádá různé exkurze a semináře a je zapojena aktivně v činnosti Krajského sdružení MAS Olomouckého kraje.

Rovněž pokračujeme v metodické a konzultační pomoci školám s administrací tzv. „šablon“, jednoduchých projektů, které přispívají k zajištění rovného přístupu ke vzdělávání prostřednictvím podpory personálních pozic jako např. školní asistent, speciální pedagog či kariérní poradce. Umožňují rovněž další vzdělávání pracovníků škol, vzájemné sdílení zkušeností a zavádění inovativních metod výuky.

Do poloviny roku 2023 je MAS zapojena v projektu Šablony pro NNO, jehož cílem je formou vzdělávání a „cvičných“ akcí dále zkvalitnit činnost vedoucích a lektorů v práci s mládeží, která se na venkově odbývá především v rámci činnosti spolků, knihoven či nejrůznějších kulturních komisí v obcích.  

Na management MAS se také stále častěji obrací nejrůznější zájemci o konzultace svých vlastních rozvojových záměrů a plánů a to často už i bez přímé vazby na dotační podporu.

Rozšiřte naše řady!

Jak vidno, místní akční skupina má na Hranicku své stále pevnější místo a opět má minimálně do roku 2028 naplánovánu spoustu činností napomáhajících k rozvoji našeho regionu. Proto také neustále zveme nové zájemce z řad občanů, zemědělců, spolků, podnikatelů a obcí do svých řad, aby nám pomohli aktivity správně zacílit a zapojili se svými nápady a podněty.  Právě nyní je ideální doba stavit se na nezávaznou a bezplatnou konzultaci Vašich záměrů či se dozvědět více o výhodách členství v MAS. Více o samotné MAS Hranicko zde: https://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/o-spolku

V případě zájmu se na Vás těšíme v naší kanceláři v Kunzově vile, Tř. 1. máje 328, domluvte si schůzku s hlavním manažerem Mgr. Františkem Kopeckým, tel: 773583020, e-mail: f.kopecky@regionhranicko.cz.

Těšíme se na spolupráci!

Autor:František Kopecký
E-mail:f.kopecky@regionhranicko.cz