MAS Hranicko vyhlašuje Výzvu č. 1 dotačního programu MAS-OPTAK

8. 1. 2024

MAS Hranicko dne 9.1.2024 vyhlašuje Výzvu MAS k předkládání Žádostí o dotaci do dotačního programu MAS-OPTAK: „Výzva č. 1 MAS-OPTAK" v rámci "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hranicko na období 2021–2027" ve vazbě na výzvu řídícího orgánu OP TAK "Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I." Uzávěrka příjmu Žádostí o dotaci je stanovena na 13.2.2024 ve 12h.

*Finanční alokace výzvy v úhrnu 50% dotace z celkových způsobilých výdajů (CZV) je stanovena na 2 940 000 Kč, dalších 50% CZV přidají žadatelé z vlastních prostředků. MAS v této Výzvě tedy může podpořit projekty v celkovém objemu 5 880 000 Kč.

minimální výše CZV na jednu Žádost o dotaci je stanovena na 250 000 Kč
maximální výše CZV na jednu Žádost o dotaci je stanovena na 1 200 000 Kč

*Podporované aktivity:

Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň malých a středních podniků (MSP) a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.

Jedná se o následující aktivity:

a)      Robotizace, automatizace, digitalizace
b)      Web, cloud
c)      Komunikační a identifikační Infrastruktura

*Oprávněnými žadateli jsou: malý či střední podnik podnikající v podporovaných kategoriích CZ-NACE a splňující požadavky uvedené v textu Výzvy Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I., kap. 5

*Povinné přílohy Žádosti o dotaci při podání na MAS jsou uvedeny ve Výzvě MAS

*Žádost o dotaci se předkládá na MAS zasláním Datové zprávy z Datové schránky žadatele včetně příloh, podrobnosti viz Výzva a Interní postupy

*MAS u podaných Žádostí o dotaci provede administrativní kontrolu, následně projde Žádost fází hodnocení dle předem daných preferenčních kritérií (viz Příloha č.1 Výzvy) a výběrem projektů.

Žádosti o dotaci, které budou doporučeny k získání podpory, pak budou dopracovány a podány v rámci MS2021+ do Výzvy Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I. Základní informace k Příjmu Žádostí o dotaci na MAS a ke Způsobu hodnocení Žádostí o dotaci viz Výzva, podrobněji pak Interní postupy.

*Seznam příloh Výzvy:

Příloha č. 1 Preferenční kritéria dotačního programu MAS-OPTAK
Příloha č. 2 Interní postupy pro vyhlašování výzev, výběr, hodnocení a administraci projektových záměrů integrovaných projektu v rámci realizace SCLLD MAS Hranicko


*Veškerá dokumentace ke stažení:

Výzva č. 1 MAS-OPTAK: https://www.regionhranicko.cz/sclld -> Dokumenty ke stažení -> MAS-OPTAK
Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I.: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktivity/technologie/technologie-pro-mas-clld-_-vyzva-i---273477/

*Kontakty pro poskytování informací a konzultací

Vedoucí manažer pro realizaci SCLLD, Mgr. František Kopecký, Telefon: (+420) 773 583 020, E-mail: f.kopecky@regionhranicko.cz

Autor:František Kopecký
E-mail:f.kopecky@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení