Místní akční plán vzdělávání pro území SO ORP Hranice IV

O projektu MAP IV

Cíl projektu

Cílem projektu č. 1 je prohloubení spolupráce a zapojení relevantních aktérů z území do procesu plánování a aktualizace místního akčního plánu rozvoje vzdělávání prostřednictvím KA Aktivita 3 (3.1 až 3.10).
Cílem projektu č. 2 je zkvalitnění vzdělávání v mateřských a základních školách v daném území v reakci na problémy a potřeby tohoto území prostřednictvím KA Aktivita 4 – Implementace akčních plánů.
Cílem projektu č. 3 je zhodnocení dopadu projektem realizovaných aktivit na všechny relevantní cílové skupiny prostřednictvím KA Aktivita 2 – Vnitřní hodnocení projektu.
Cílem projektu č.4 je aktualizace a rozvoj strategického dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Hranicko IV včetně jeho implementační části, která bude obsahovat akční plány na školní roky 2025/2026, 2026/2027 a 2027/2028. Dále vyhodnocení celého procesu místního akčního plánování ve vzdělávání, který v daném území probíhal v programovém období 2014-2023. Díky tomu dojde k prohloubení spolupráce, společného plánování aktivit a rozvoj partnerství.

 

Rozpočet projektu:7 988 295 Kč
Výše dotace:7 988 295 Kč

Popis projektu

Projekt navazuje na projekty Místní akční plán vzdělávání pro území SO ORP Hranice I - III (MAP pro Hranicko I - III) a obsahuje kroky a aktivity, které pomohou školám rozvíjet jejich vnitřní potenciál a spolupráci. Podporuje již vytvořená partnerství, společné plánování a sdílení aktivit, rozšiřuje spolupráci zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání vč. neformálního a vyhodnocuje přínosy této spolupráce v ORP Hranice. Je zpracován s aktéry v území.

Díky realizaci projektu MAP IV dojde k systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím sdílení, spolupráce a začleňování dlouhodobého místního plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol. Dále také ke zvýšení informovanosti všech aktérů ve vzdělávání (rodiče, zřizovatelé, veřejnost, zaměstnavatelé,..) o aktivitách různých subjektů v oblasti vzdělávání v území, spolupráce mezi formálním a neformálním vzděláváním, zvýšení důvěry, otevřenost a inspirace pro ostatní, prohloubení spolupráce s neziskovými subjekty jak v oblasti vzdělávání, tak např. v sociální oblasti, spolupráce se systémovými projekty, zohlednění místních potřeb a podpora v místě, zlepšení kvality vzdělávání rozvíjejícího kompetence pro osobní a pracovní život.

Termín realizace

Zahájení:prosinec 2023
Ukončení:prosinec 2025