Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Hranice II

Organizační struktura MAP II

Řídicí výbor MAP

Řídicí výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP ORP Hranice.

Řídicí výbor si volí svého předsedu a definuje si vlastní postupy rozhodování. Řídicí výbor se řídí platným Statutem a Jednacím řádem. Role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním MAP.

ŘV MAP II navazuje na svou činnost z projektu MAP, zůstává z velké části v původním složení a bude doplněn o nově povinné zástupce.

Pracovní skupina pro financování

Vedoucí PS: Ing. Petr Pajdla, ppajdla@gmail.com

PS Financování bude připravovat podklady pro rozhodování Řídícího výboru. Obsahem práce PS pro financování je plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. Cílem pracovní skupiny pro financování je navrhnout, jakým způsobem bude financována realizace aktivit, zapracovaných do SR MAP/akčních plánů. PS bude rovnoměrně složena ze zástupců obcí v území (především zřizovatelů), ředitelů škol (nebo jejich delegovaných zástupců) a odborníků (např. projektovým manažerem obce). PS pro financování se bude zabývat i dalšími tématy, např. posouzením zdůvodnění potřebnosti, využitelnosti, efektivity a udržitelnosti investičních záměrů předkládaných do SR MAP. Současně bude podporovat školská zařízení v oblasti manažerského poradenství a možnostech pomoci při čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU. Snahou bude navrhnout systémová opatření, která povedou ke snížení administrativní zátěže vedení škol. Tato PS se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP v podaktivitě 2.8 Místní akční plánování.

PS se bude pravidelně scházet min. 4x ročně, v případě potřeby častěji, výstupy z jednání formou doporučení předkládá ŘV. Také projednává a připomínkuje všechny relevantní materiály. Ze všech jednání PS budou pořizovány zápisy.

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti

Vedoucí PS: Mgr. Dagmar Pospíšilová, pospisilova@zsdrahotuse.cz

Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti/pregramotnosti, rozvoji kompetencí v oblasti znalosti cizích jazyků a k rozvoji potenciálu každého žáka. Do činnosti pracovních skupin jsou zapojeni učitelé lídři/experti z daného území. Součástí práce PS bude začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání. Současně bude PS podporovat aktivity směřující na podporu práce s nadanými žáky. PS se bude zabývat např. spoluprací se školními i obecními knihovnami, obnovení fondu knih – mezivýpůjčková služba, tvorbou čtenářských karet, regionální soutěží na podporu čtenářské gramotnosti a dalšími tématy a podněty z regionu. PS se bude aktivně podílet na procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP v podaktivitě 2.8 Místní akční plánování. PS bude identifikovat místní lídry v oblasti vzdělávání a zpracuje jejich seznam. Pro zajištění finanční dostupnosti naplánovaných a zavedených aktivit je nutné, aby tyto pracovní skupina spolupracovala s PS pro financování. Důležitým úkolem pracovní skupiny bude příprava a spolupráce při realizaci klíčových podaktivit (tvorba kontinuí pro čtenářskou gramotnost, metodické kabinety, …) směřujících k rozvoji čtenářské gramotnosti. PS se bude pravidelně scházet a to min. 4x ročně, ze všech jednání PS budou pořizovány zápisy.

PS pro rozvoj matematické gramotnosti

Vedoucí PS: Mgr. Radomír Macháň, machan@stru.hranet.cz

Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti/pregramotnosti, rozvoji kompetencí v oblasti znalosti cizích jazyků a k rozvoji potenciálu každého žáka. Záměrem PS je podpora MG směřující k rozvoji potenciálu každého žáka. Do její činnosti budou zapojeni hlavně učitelé ZŠ a MŠ z území ORP Hranice. PS se bude zaměřovat na výměnu zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji MG a k rozvoji potenciálu každého žáka. Součástí práce PS bude začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání. Současně bude PS podporovat aktivity směřující na podporu práce s nadanými žáky. PS se bude zabývat např. tématem hry v matematice – regionální soutěž na podporu matematické gramotnosti, finanční gramotností a dalšími tématy a podněty z regionu.
PS bude identifikovat místní lídry v oblasti vzdělávání a zpracuje jejich seznam. Pro zajištění finanční dostupnosti naplánovaných a zavedených aktivit je nutné, aby tyto pracovní skupina spolupracovala s PS pro financování. PS se bude aktivně podílet na procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP v podaktivitě 2.8 Místní akční plánování.
Důležitým úkolem pracovní skupiny bude příprava a spolupráce při realizaci klíčových podaktivit (tvorba kontinuí pro matematickou gramotnost, metodické kabinety, …) směřujících k rozvoji matematické gramotnosti. PS se bude pravidelně scházet a to min. 4x ročně, ze všech jednání PS budou pořizovány zápisy.

PS pro rovné příležitosti

Vedoucí PS: Mgr. Jarmila Theimerová, skola@zsstudentska.cz

Pracovní skupina se ve své činnosti zaměřuje na rovné příležitosti a na řešení přechodů ve vzdělávání (MŠ/ZŠ, první a druhý stupeň ZŠ; ZŠ/SŠ; ZŠ/víceletá gymnázia. PS iniciuje a podporuje spolupráci vzdělávacích, sociálních a zdravotnických služeb v zájmu dítěte/žáka; PS pracuje na vytváření komplexního systému péče o rodinu a děti. Pracovní skupina je složená z ředitelů škol a zřizovatelů škol, pedagogických pracovníků (spec. pedagogů), pracovníků s dětmi a mládeží, pracovníků poradenských zařízení dalších odborníků a rodičů, zejména dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření. Důležitým úkolem pracovní skupiny bude příprava a spolupráce při realizaci klíčových podaktivit (tvorba kontinuí pro matematickou gramotnost, metodické kabinety, …) směřujících k rovným příležitostem ve vzdělávání. PS se bude pravidelně scházet a to min. 4x ročně, ze všech jednání PS budou pořizovány zápisy.

 

PS Předškolní vzdělávání a péče

Vedoucí PS: Bc. Martina Polláková, meip.pollakova@gmail.com

Záměrem PS je podpora předškolního vzdělávání a péče vedoucí k rozvoji potenciálu každého dítěte. PS se bude zaměřovat na výměnu zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji potenciálu každého dítěte. Součástí práce PS bude začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v MŠ. Současně bude PS podporovat aktivity směřující na podporu práce s nadanými žáky. PS se bude zabývat např. spoluprací se ZŠ, SŠ na podporu polytechnického vzdělávání, usnadnění přechodu z MŠ do ZŠ. Důležitým úkolem pracovní skupiny bude příprava a spolupráce při realizaci klíčových podaktivit směřujících k rozvoji předškolního vzdělávání. PS se bude pravidelně scházet a to min. 4x ročně, ze všech jednání PS budou pořizovány zápisy.

 

PS Podnikavost a iniciativa, polytechnické vzdělávání, kariérové poradenství

Vedoucí PS: Mgr. Miroslav Wildner, verajirina@seznam.cz

Záměrem PS je podpora podnikavosti, iniciativy, polytechnického vzdělávání a kariérového poradenství vedoucí k rozvoji potenciálu každého dítěte a žáka. Do činnosti PS budou zapojeni učitelé MŠ z území ORP Hranice. PS se bude zaměřovat na výměnu zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji potenciálu každého dítěte. Součástí práce PS bude začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v MŠ. Současně bude PS podporovat aktivity směřující na podporu práce s nadanými žáky. PS se bude zabývat např. spoluprací se ZŠ, SŠ na podporu polytechnického vzdělávání. Důležitým úkolem pracovní skupiny bude příprava a spolupráce při realizaci klíčových podaktivit směřujících k rozvoji podnikavosti, iniciativě, polytechnického vzdělávání a kariérového poradenství. PS se bude pravidelně scházet min. 4x ročně, ze všech jednání PS budou pořizovány zápisy.

PS Informatika a robotika

Vedoucí PS: Ing. Petr Drábek, drabek@zssromotovo.cz

Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji digitální gramotnosti/pregramotnosti, rozvoji kompetencí v oblasti znalosti informačních technologií a k rozvoji potenciálu každého žáka. Do činnosti pracovních skupin jsou zapojeni učitelé lídři/experti z daného území. Součástí práce PS bude začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání. PS se bude aktivně podílet na procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP v podaktivitě 2.8 Místní akční plánování. Pro zajištění finanční dostupnosti naplánovaných a zavedených aktivit je nutné, aby tyto pracovní skupina spolupracovala s PS pro financování. Důležitým úkolem pracovní skupiny bude příprava a spolupráce při realizaci klíčových podaktivit (tvorba kontinuí pro digitální gramotnost, metodické kabinety, …) směřujících k rozvoji digitální gramotnosti.