MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

Nositel projektu

Sdružení místních samospráv ČR

Cíl projektu

Cílem projektu je podpořit meziobecní spolupráci na platformě MAS, neboť tato forma meziobecní spolupráce nabízí řešení pro efektivnější výkon veřejné správy. Ambicí projektu je vytvořit celkem 142 nových produktů, konkrétně: 
  - Studie současného stavu výkonu veřejné správy v obcích a návrh jejího efektivnějšího výkonu na platformě MAS: Strategie spolupráce obcí MAS Hranicko ke stažení ZDE
  - Metodika meziobecní spolupráce na platformě MAS pro efektivnější výkon státní správy a samosprávy 
  - Koncepční návrh legislativního řešení meziobecní spolupráce na platformě MAS 
  - Zásobník dobré praxe - kuchařka ověřených nápadů z celé ČR a EU 
  - 69 Dodatků k Strategiím místního rozvoje jednotlivých MASek pro období 2014-2020 věnující se meziobecní spolupráci na platformě MAS 
  - 69 Paktů o spolupráci a partnerství 
V projektu byl vydán "Zásobník dobré praxe meziobecní spolupráce aneb kuchařka ověřených nápadů" sesbíraných z příkladů z ČR a z EU, které vhodnou a srozumitelnou formou vysvětluje, jak by spolupráce obcí na platformě MAS mohla 
vypadat a jaké má tato forma spolupráce reálné dopady na výkon veřejné  správy. 
 
Všechny klíčové aktivity, stejně jako výstupy tohoto projektu, tedy mají za cíl: 
  - zefektivnit činnost úřadů veřejné správy, 
  - snížit finanční nároky na chod administrativy, 
  - zvýšit výkonnost a kvalitu prováděných věcných agend úřadu při využití aplikace moderních metod, 
  - zlepšovat horizontální komunikaci ve veřejné správě.
 
Hlavním cílem tohoto systémového a nadregionálního projektu je posílit efektivitu a kvalitu  chodu obcí v oblasti veřejné správy v samostatné i přenesené působnosti, a to prostřednictvím unikátní formy meziobecní spolupráce na platformě MAS, a to v 5 prioritních oblastech  (doprava, školství, protipovodňová opatření, odpadové hospodářství a nezaměstnanost).
Dalším cílem je vytvořit výstupy, které starostům: 
  - představí pozitivní efekty meziobecní spolupráce na platformě MAS,
  - dají návod, jak meziobecní spolupráci na platformě MAS převést do praxe,
  - umožní posílit spolupráci obcí na platformě MAS a mezi MAS navzájem,
  - proškolení min. 1 903 starostů (KA6).
Také vypracujeme koncepční návrh legislativních řešení pro efektivnější veřejnou správu v obcích a menších městech ČR na platformě MAS.
 
 
Motto SMS: 

 „Náš stát nezbohatne, pokud jeho obce zchudnou!“ 

Rozpočet projektu:290 000 Kč
Výše dotace:234 000 Kč

Popis projektu

Představení projektu na valné hromadě Mikroregionu Hranicko dne 29. 9. 2014

Na valné hromadě Mikroregionu Hranicko, které se pořádala v prostorách zámku na Potštátě, jsme jako zástupci MAS Hranicko, partnerská organizace Mikroregionu, představili nový projekt, na jehož realizaci se MAS Hranicko spolupodílí.

Prezentace z jednání ZDE 

Setkání manažerů MAS projektu v Pardubicích dne 11. 11. 2014

 Obsahem tohoto prvního společného setkání realizátorů projektu bylo v první řadě představení vize a plánovaných cílů projektu, seznámení manažerů MAS s regionálními koordinátory a dalšími členy organizačního týmu projektu. Také bylo představeno samotné Sdružení místních samospráv, důvod jeho vzniku a poslání organizace.

Pozvánka na setkání ZDE a 3 prezentace z jednání ZDEZDE a ZDE

 Oficiální tisková zpráva z akce zde: http://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/827-posunme-principy-leader-clld-mas-za-horizont-roku-2020

Workshop Programové období 2014+ aneb Dotační fondy po lopatě dne 22. 1. 2015

Akce určená zejména zástupcům obcí poskytla v první části informace o místních akčních skupinách, o jejich budoucnosti a možnostech spolupráce s obecními úřady. Druhá část se zaměřila na příležitosti v nadcházejícím dotačním období v oblasti sociálního začleňování např. formou sociálního podnikání.

Pozvánka na wokshop ZDE 

Oficiální tisková zpráva zde: http://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/855-workshopy-k-otazce-mas-v-novem-programovacim-obdobi-vrcholi 

1. setkání starostů regionu Hranicko u kulatého stolu dne 10. 2. 2015

MAS Hranicko v rámci projektu hostila jednání starostů Hranicka, jehož hlavním tématem bylo představení cílů projektu pro zahájení diskuze, jak může být MAS užitečná obecním úřadům. Rovněž byly prezentovány dosavadní výstupy projektu a také příklady dobré praxe nejen z našeho regionu, ale i z ostatních částí republiky. Byly navrženy 2 varianty s využitím kapacit MAS pro zefektivnění obecní administrativy, ke kterým se přítomní zástupci obcí vyjadřovali. V závěru se plénum shodlo na zpracování pilotní verze jednoho z navrhovaných projektů.

Pozvánka ZDE a prezentace k setkání ZDE 

Info z SMS http://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/877-prave-bezi-kulate-stoly-pro-starosty-obci 

2. setkání starostů regionu Hranicko u kulatého stolu dne 8. 9. 2015

Druhé setkání starostů u kulatého stolu v letošním roce mělo na programu představení vypracovaného dokumentu Strategie spolupráce obcí regionu Hranicko. Ta může posloužit jak samotným obcím pro čerpání inspirace ve zefektivňování běžného chodu jejich úřadů, tak svazkům obcí a dalším organizacím. Přítomným byly poskytnuty informace k chystaným operačnm programům. V neposlední řadě byl obcemi přijat Pakt spolupráce a partnerství v MAS Hranicko.

Pozánka ZDE a prezentace k setkání ZDE 

Evropské fondy a MAS (podruhé) a po lopatě - konference a workshop dne 8. 10. 2015

Závěrečná akce projektu spojila dopolední workshop a odpolední konferenci. Workshop pojednával o konkrétních oblastech zájmu – odpadovém hospodářství, místních akčních plánech vzdělávání, komunitních centrech v obcích, financování obnovy památek. Také bylo představeno Centrum regionálního rozvoje a čerpali jsme inspiraci z fungujících projektů jak v zahraničí, tak v Jihomoravském kraji. Konference se nesla v duchu odborném, byly prezentovány výsledky studie, vzniklá metodika spolupráce obcí a brožura Jak se vám líbí náš venkov?

Pozvánka ZDE 

Oficiální tisková zpráva zde: http://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/996-evropske-fondy-polopate-predstavily-rijnove-workshopy  

Termín realizace

Zahájení:květen 2014
Ukončení:listopad 2015