Toto je archiv projektu MAP III. Informace k aktuálnímu projektu MAP IV najdete zde

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Hranice III

Organizační struktura MAP III

Řídicí výbor MAP III

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP ORP Hranice.
Řídící výbor si volí svého předsedu a definuje si vlastní postupy rozhodování. Řídicí výbor se řídí platným Statutem a Jednacím řádem. Role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním MAP.
ŘV MAP III navazuje na svou činnost z projektu MAP II. Schází se minimálně 2x ročně.

Předsedou ŘV MAP byl na ustavujícím jednání zvolen Mgr. Ivan Straka.

Pracovní skupina pro financování

Vedoucí PS: Ing. Petr Pajdla, mail: ppajdla@gmail.com

PS bude připravovat podklady pro rozhodování ŘV. Pro PS bude nastaven systém předávání výstupů či doporučení PS Řídícímu výboru. Obsahem práce PS pro financování je plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. Záměrem pracovní skupiny pro financování je navrhnout, jakým způsobem bude financována realizace aktivit, zapracovaných do SR MAP a ročních akčních plánů. Jedná se o doporučení jednotlivých finančních zdrojů (strukturální fondy EU, státní rozpočet ČR, rozpočet Olomouckého kraje, dohodnuté financování v rámci mikroregionů, rozpočty jednotlivých obcí, rozpočty škol, jiné zdroje apod.). PS pro financování se bude zabývat i dalšími tématy, např. posouzením zdůvodnění potřebnosti, využitelnosti, efektivity a udržitelnosti investičních záměrů předkládaných do SR MAP. Současně bude podporovat školská zařízení v oblasti manažerského poradenství a možnostech pomoci při čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU. Snahou bude navrhnout systémová opatření, která povedou ke snížení administrativní zátěže vedení škol.

Tato PS se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP v podaktivitě 1.8 Místní akční plánování.

PS se bude pravidelně scházet min. 4x ročně, v případě potřeby častěji, výstupy z jednání formou doporučení předkládá ŘV. Také projednává a připomínkuje všechny relevantní materiály. Ze všech jednání PS budou pořizovány zápisy.

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti

Vedoucí PS: Mgr. Jana Zichová, mail: jana.zichova@zsmaje.cz

Záměrem PS je podpora čtenářské gramotnosti směřující k rozvoji potenciálu každého žáka. Do její činnosti budou zapojeny pracovnice knihoven a učitelé ZŠ a MŠ z území ORP Hranicko. PS se bude zaměřovat na výměnu zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji ČG a k rozvoji potenciálu každého žáka.

Součástí práce PS bude začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání. Současně bude PS podporovat aktivity směřující na podporu práce s nadanými žáky. PS se bude zabývat např. spoluprací se školními i obecními knihovnami, obnovení fondu knih – mezivýpůjčková služba, tvorbou čtenářských karet, regionální soutěží na podporu čtenářské gramotnosti a dalšími tématy a podněty z regionu. PS se bude aktivně podílet na procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP v podaktivitě 1.8 Místní akční plánování.

PS se bude pravidelně scházet min. 4x ročně, v případě potřeby častěji, výstupy z jednání formou doporučení předkládá ŘV. Také projednává a připomínkuje všechny relevantní materiály. Ze všech jednání PS budou pořizovány zápisy.

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti

Vedoucí PS: Mgr. Radomír Macháň, mail: radomir.machan@zsstruhlovsko.cz

Záměrem PS je podpora matematické gramotnosti směřující k rozvoji potenciálu každého žáka. Do její činnosti budou zapojeni učitelé ZŠ a MŠ z území ORP Hranice. PS se bude zaměřovat na výměnu zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji MG a k rozvoji potenciálu každého žáka. Součástí práce PS bude začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání. Současně bude PS podporovat aktivity směřující na podporu práce s nadanými žáky. PS se bude zabývat např. tématem hry v matematice – regionální soutěž na podporu matematické gramotnosti, finanční gramotností a dalšími tématy a podněty z regionu. PS se bude aktivně podílet na procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP v podaktivitě 1.8 Místní akční plánování.

PS se bude pravidelně scházet min. 4x ročně, v případě potřeby častěji, výstupy z jednání formou doporučení předkládá ŘV. Také projednává a připomínkuje všechny relevantní materiály. Ze všech jednání PS budou pořizovány zápisy.

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Vedoucí PS: Mgr. Bc. Veronika Vykopalová, mail: vveronika.vvykopalova@gmail.com

Obsahem práce této PS jsou zejména rovné příležitosti, řešení přechodů ve vzdělávání (například MŠ/ZŠ; první a druhý stupeň ZŠ; ZŠ/SŠ; ZŠ/víceletá gymnázia).

PS na základě získaných znalostí a zkušeností především posuzuje navržené konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání. PS také vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území, popis příčin (důvodů) tohoto stavu a návrh aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu.

Záměrem práce PS je zejména vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému jako celku nebo uvnitř škol. PS bude posuzovat konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání. PS bude vytvářet popis stávajícího stavu této problematiky v území, popis příčin tohoto stavu a navrhovat aktivity, které pomohou nastavit rovné příležitosti a podmínky ke vzdělávání a eliminovat selektivitu. Současně bude PS podporovat aktivity směřující na podporu práce s nadanými žáky. PS pro rovné příležitosti se bude aktivně podílet na procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP v podaktivitě 1.8 Místní akční plánování.

PS se bude pravidelně scházet min. 4x ročně, v případě potřeby častěji, výstupy z jednání formou doporučení předkládá ŘV. Také projednává a připomínkuje všechny relevantní materiály. Ze všech jednání PS budou pořizovány zápisy.

Pracovní skupina Předškolní vzdělávání a péče

Vedoucí PS: Mgr. Martina Polláková, mail: meip.pollakova@gmail.com

Záměrem PS je podpora předškolního vzdělávání a péče vedoucí k rozvoji potenciálu každého dítěte. Do činnosti PS budou zapojeni učitelé MŠ z území ORP Hranice. PS se bude zaměřovat na výměnu zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji potenciálu každého dítěte. Součástí práce PS bude začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v MŠ. Současně bude PS podporovat aktivity směřující na podporu práce s nadanými žáky. PS se bude zabývat např. spoluprací se ZŠ, SŠ na podporu polytechnického vzdělávání, usnadnění přechodu z MŠ do ZŠ. PS se bude aktivně podílet na procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP v podaktivitě 1.8 Místní akční plánování. 

PS se bude pravidelně scházet min. 4x ročně, v případě potřeby častěji, výstupy z jednání formou doporučení předkládá ŘV. Také projednává a připomínkuje všechny relevantní materiály. Ze všech jednání PS budou pořizovány zápisy.

Pracovní skupina Podnikavost a iniciativa, polytechnické vzdělávání, kariérové poradenství

Vedoucí PS: Mgr. Lenka Šatánková, mail: lenka.satankova@zsstruhlovsko.cz

Záměrem PS je podpora podnikavosti, iniciativy, polytechnického vzdělávání a kariérového poradenství vedoucí k rozvoji potenciálu každého dítěte a žáka. Do činnosti PS budou zapojeni učitelé MŠ z území ORP Hranice. PS se bude zaměřovat na výměnu zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji potenciálu každého dítěte. Součástí práce PS bude začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v MŠ. Současně bude PS podporovat aktivity směřující na podporu práce s nadanými žáky. PS se bude zabývat např. spoluprací se ZŠ, SŠ na podporu polytechnického vzdělávání, spolupracuje s výchovnými poradci. PS se bude aktivně podílet na procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP v podaktivitě 1.8 Místní akční plánování.

PS se bude pravidelně scházet min. 4x ročně, v případě potřeby častěji, výstupy z jednání formou doporučení předkládá ŘV. Také projednává a připomínkuje všechny relevantní materiály. Ze všech jednání PS budou pořizovány zápisy.

Pracovní skupina Digitální vzdělávání

Vedoucí PS: Mgr. David Hawiger, mail: david.hawiger@regionhranicko.cz

Záměrem PS je podpora digitální gramotnosti a informatického myšlení směřující k rozvoji potenciálu každého žáka. Do její činnosti budou zapojeni učitelé ZŠ a MŠ z území ORP Hranice. Hlavním tématem činnosti této PS je revize RVP pro předmět Informatika a přesun digitální gramotnosti do ostatních předmětů či projektových dnů. PS se bude aktivně podílet na procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP v podaktivitě 1.8 Místní akční plánování. 

PS se bude pravidelně scházet min. 4x ročně, v případě potřeby častěji, výstupy z jednání formou doporučení předkládá ŘV. Také projednává a připomínkuje všechny relevantní materiály. Ze všech jednání PS budou pořizovány zápisy.