Chci se stát členem

Kdo se může stát členem MAS Hranicko

Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která souhlasí se stanovami spolku a má bydliště, sídlo, provozovnu či jinak působí na území MAS Hranicko, jmenovitě na území obcí Bělotín, Býškovice, Černotín, Dolní Těšice, Horní Těšice, Horní Újezd, Hrabůvka, Hranice, Hustopeče nad Bečvou, Jindřichov, Klokočí, Luboměř pod Strážnou, Malhotice, Milenov, Milotice nad Bečvou, Olšovec, Opatovice, Paršovice, Partutovice, Polom, Potštát, Provodovice, Rakov, Radíkov, Rouské, Skalička, Střítež nad Ludinou, Špičky, Teplice nad Bečvou, Ústí, Všechovice a Zámrsky. V případě bydliště či sídla člena mimo území MAS posuzuje místní působnost člena Výbor MAS a doporučuje Valné hromadě přijetí/nepřijetí/vyloučení člena. Důvodem neschválení uchazeče za člena může být neprokázání působení na území MAS, rozpor činnosti uchazeče s účelem a cíli spolku nebo skutečnost, kdy by přijetí za člena mohlo pro spolek znamenat poškození jeho dobrého jména nebo jinou podobnou újmu.

Jak se stát členem MAS Hranicko

Členství ve spolku je dobrovolné. Zájemce vyplní přihlášku ( fyzická osoba nebo právnická osoba) a osobně ji doručí či pošle do Kanceláře MAS Hranicko. Přijetí zájemce za člena bude schváleno na nejbližší Valné hromadě. Nově přijatý člen zaplatí roční členský příspěvek za daný kalendářní rok v plné výši bez ohledu na datum přijetí. Členská základna se dělí na 7 druhů členství, jimž Valná hromada stanovuje svým každoročním usnesením různou výši členských příspěvků:

 • Fyzická osoba nepodnikající 1000 Kč
 • Fyzická osoba podnikající 1200 Kč
 • Právnická osoba podnikající 2400 Kč
 • Nestátní nezisková organizace 1000 Kč
 • Příspěvkové organizace obcí, subjekty se státní či krajskou účastí 1000  Kč
 • Obec 1200 Kč +  6 Kč/obyvatele
 • Dobrovolný svazek obcí 1200 Kč/členská obec

Za právnickou osobu ve spolku vykonává svá práva a povinnosti její statutární orgán nebo jím zplnomocněná fyzická osoba. Zmocnění k zastupování doloží zástupce člena právnické osoby písemnou plnou mocí, jež je součástí písemné přihlášky ke členství uložené v Kanceláři MAS. Plná moc je platná do té doby, dokud ji statutární orgán zmocněnci neodebere či nepředloží nové zmocnění jiné fyzické osobě.

Výhody členství v MAS Hranicko

Člen je součástí spolku, který se spolupodílí na rozvoji území.

 • Má přístup k aktuálním informacím z dění v regionu, kraje a celé ČR, které mohou ovlivnit rozvoj území
 • Má možnost ovlivnit směřování rozvoje regionu, účastní se jednání orgánů spolku, na kterých může předkládat podněty a návrhy
 • Spolurozhoduje o nastavení vlastních dotačních programů MAS
 • Využívá poradenství a možnosti konzultací Kanceláře MAS

Práva a povinnosti člena

Každý člen má právo zejména:

 • předkládat podněty a návrhy orgánům spolku,
 • účastnit se jednání orgánů spolku,
 • volit a být volen do orgánů spolku,
 • být pravidelně informován o dění ve spolku.

Každý člen je povinen:

 • dodržovat stanovy spolku a další prováděcí dokumenty schválené Valnou hromadou,
 • platit Valnou hromadou schválené členské příspěvky,
 • účastnit se jednání těch orgánů, jejichž je členem, v případě absence se řádně předem omluvit,
 • aktivně se podílet na činnosti spolku,
 • chránit a zachovávat dobré jméno spolku a dbát o dobrou pověst spolku.

Členové spolku neručí za jeho dluhy. Členové se dělí na soukromý a veřejný sektor a dále do jednotlivých zájmových skupin dle jejich převažující hlavní činnosti. Zájmové skupiny určuje Valná hromada.