Základní informace

Územní působnost MAS Hranicko z. s.

MAS Hranicko z. s. je organizací typu "místní akční skupina" (MAS), která působí na území správního obvodu ORP Hranice, jmenovitě tedy na území obcí Bělotín, Býškovice, Černotín, Dolní Těšice, Horní Těšice, Horní Újezd, Hrabůvka, Hranice, Hustopeče nad Bečvou, Jindřichov, Klokočí, Luboměř pod Strážnou, Malhotice, Milenov, Milotice nad Bečvou, Olšovec, Opatovice, Paršovice, Partutovice, Polom, Potštát, Provodovice, Rakov, Radíkov, Rouské, Skalička, Střítež nad Ludinou, Špičky, Teplice nad Bečvou, Ústí, Všechovice a Zámrsky.

MAS Hranicko je regionálním sdružením fyzických osob nepodnikajících či podnikajících, podnikatelských právnických osob, nestátních neziskových organizací, obcí, dobrovolných svazků obcí a příspěvkových organizací obcí. Členská základna je rozdělena do šesti zájmových skupin:

  • obce
  • zemědělství, lesnictví, potravinářství
  • podnikání v ostatních oblastech
  • vzdělávání, sociální služby
  • spolky
  • občané

Všichni členové MAS se odhodlali svými aktivitami a projekty přispět k naplňování principů udržitelného rozvoje obsažených ve Strategii rozvoje regionu Hranicko. Ta vždy v sedmiletých cyklech stanovuje priority a cíle rozvoje regionu, na něž je navázána realizace jednotlivých projektů. Díky této koncentraci úsilí a nápadů je výsledkem vyšší dopad rozvoje (vyšší přidaná hodnota). Hlavním nástrojem naplňování tohoto cíle jsou realizace jednotlivých Strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). V letech 2007 - 2013 to byl Strategický plán LEADER "Měníme Hranicko", na něhož navázala SCLLD území MAS Hranicko pro roky 2014-2020. Aktuálně běží realizace SCLLD „Strategie rozvoje regionu Hranicko“ na období 2021-2027. Tyto strategie s přispěním prostředků Evropské Unie a státního rozpočtu ČR umožňují realizaci a finanční podporu rozvojových projektů na Hranicku. Mimo to je MAS nositelem dalších dlouhodobých projektů a strategických plánů: Místní akční plán vzdělávání, „měkký“ projekt zaměřený na rozvoj komunit a sociální práci „Společně pro Hranicko“, poradenství a koordinace v oblasti energetických úspor a komunitní energetiky či koordinace značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®.

MAS Hranicko je místem spolupráce lidí pracujících v různých oborech a institucích v sektoru veřejném či soukromém. Vytváří prostor pro trvalou výměnu informací a zkušeností, podněcuje přirozený proces učení prostřednictvím komunikace, zvyšování znalosti o regionu, ale i vzdělávání podnikatelů, spolků a zástupců veřejné správy v oblastech projektového řízení a financování projektů. „Prolomení" bariér tradičně oddělených sektorů přináší nové i novátorské myšlenky (inovace), které zvyšují bohatství Hranicka.