Základní informace

Územní působnost MAS Hranicko z. s.

MAS Hranicko z. s. je organizací typu "místní akční skupina" (MAS), která působí na území správního obvodu ORP Hranice, jmenovitě tedy na území obcí Bělotín, Býškovice, Černotín, Dolní Těšice, Horní Těšice, Horní Újezd, Hrabůvka, Hranice, Hustopeče nad Bečvou, Jindřichov, Klokočí, Luboměř pod Strážnou, Malhotice, Milenov, Milotice nad Bečvou, Olšovec, Opatovice, Paršovice, Partutovice, Polom, Potštát, Provodovice, Rakov, Radíkov, Rouské, Skalička, Střítež nad Ludinou, Špičky, Teplice nad Bečvou, Ústí, Všechovice a Zámrsky.

MAS Hranicko je regionálním sdružením fyzických osob nepodnikajících, FO podnikajících, právnických osob, nestátních neziskových organizací, obcí, dobrovolných svazků obcí a příspěvkové organizace obce, subjektem se státní či krajskou účastí. Členská základna je rozdělena do šesti zájmových skupin:

  • obce
  • zemědělství, lesnictví, potravinářství
  • podnikání v ostatních oblastech
  • vzdělávání, sociální služby
  • spolky
  • občané

Všichni členové MAS se odhodlali svými aktivitami a projekty přispět k naplňování principů udržitelného rozvoje obsažených ve Strategii rozvoje Regionu Hranicko. Ta stanovuje priority, do kterých byla v letech 2007 - 2013 soustředěna realizace projektů. Díky této koncentraci úsilí a nápadů je výsledkem vyšší dopad rozvoje (vyšší přidaná hodnota). Hlavním nástrojem naplňování tohoto cíle byla v letech 2007 - 2013 realizace Strategického plánu LEADER "Měníme Hranicko", který s přispěním prostředků Evropské Unie a státního rozpočtu ČR umožňoval realizaci a finanční podporu rozvojových projektů na Hranicku. V novém programovacím období si MAS vytyčila nové nebo staronové cíle, které se bude prostřednictvím SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje) naplnit.

MAS Hranicko je místem spolupráce lidí pracujících v různých oborech a institucích v sektoru veřejném či soukromém. Vytváří prostor pro trvalou výměnu informací a zkušeností, podněcuje přirozený proces učení prostřednictvím komunikace, zvyšování znalosti o regionu, ale i vzdělávání podnikatelů, spolků a zástupců veřejné správy v oblastech projektového řízení a financování projektů. „Prolomení" bariér tradičně oddělených sektorů přinese nové i novátorské myšlenky (inovace), které budou zvyšovat bohatství Hranicka.