Orgány spolku

Valná hromada - Nejvyšší orgán spolku

MAS Hranicko - Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Členem Valné hromady je každý člen spolku. Členové spolku, kteří jsou právnickými osobami, vykonávají svá práva na valné hromadě pověřenou osobou. Valná hromada rozhoduje o nejdůležitějších otázkách spolku, jako jsou přijetí základních programových dokumenty spolku, schvalování plánu činnosti spolku na nadcházející období, schvalování zprávy o činnosti spolku a ročního rozpočtu, volba členů Výboru MAS, volba předsedy a místopředsedy Výboru MAS.

Výbor MAS

Výbor MAS je statutárním orgánem spolku a má 11 členů, kteří jsou voleni Valnou hromadou. Do působnosti Výboru MAS patří zejména: svolávání Valné hromady, věcné, organizační a administrativní zajištění jeho průběhu, sestavování návrhu rozpočtu a návrhu roční účetní uzávěrky spolku, zpracovávání zpráv o činnosti spolku, zřizování komisí, popř. jiných pracovních a iniciativních skupin, výklad stanov spolku, rozhoduje o nákupu, využití a prodeji majetku spolku.

Výbor MAS pracuje od 30. 1. 2024 v tomto složení: (funkční období do 29.1.2027)

Obec Bělotín (Dostalík Jiří) veřejný sektor ZS 1-obce
Obec Partutovice (Šindler Jaroslav) veřejný sektor ZS 1-obce
Obec Skalička (Kočnarová Petra) veřejný sektor ZS 1-obce
Obec Střítež nad Ludinou (Haitl Radim) veřejný sektor ZS 1-obce
Mikroregion Hranicko (Tomášová Marcela) veřejný sektor ZS 1-obce
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní Újezd (Veličková Alena) soukromý sektor ZS 5-spolky
Tělocvičná jednota SOKOL Hranice (Kubešová Vladimíra) soukromý sektor ZS 5-spolky
TJ Sokol Horní Újezd, z.s. (Tomeček Eduard) soukromý sektor ZS 5-spolky
Skácel Vojtěch (Skácel Vojtěch) soukromý sektor ZS 6-občané
Berousková Karolína soukromý sektor ZS 6-občané
Holčáková Alexandra soukromý sektor ZS 2-zemědělství, lesnictví, potravinářství

Archiv složení Výboru MAS od roku 2015 do roku 2027 zde..

Předseda a místopředseda Výboru MAS

Předseda je statutárním zástupcem spolku a se souhlasem Výboru MAS činí jménem spolku právní úkony. Místopředseda ho zastupuje v nepřítomnosti. Předseda zastupuje spolek navenek. Předsedu a místopředsedu Výboru MAS volí ze svého středu Výbor MAS.

Předsedou Výboru MAS byl na jednání Výboru MAS dne 30. ledna 2024 opětovně zvolen Vojtěch Skácel, který je členem MAS jako fyzická osoba, místopředsedkyní byla zvolena Ing. Marcela Tomášová jakožto zástupce Mikroregionu Hranicko.

Kontrolní komise

Kontrolní komise má právo nahlížet do všech písemností spolku. Ve své práci Kontrolní komise odpovídá Valné hromadě. Kontrolní komise sleduje a kontroluje veškeré činnosti spolku zejména s důrazem na hospodaření, účelné vynakládání prostředků a ochrany majetku ve vlastnictví spolku, hodnocení projektů a programů realizovaných spolkem, předkládá zprávy o kontrole Valné hromadě, a to minimálně jedenkrát ročně, projednává stížností členů. Při své činnosti se řídí  Statutem Kontrolní komise. Člen Kontrolní komise nemůže být členem Výboru MAS ani zaměstnancem spolku. Předsedkyní kontrolní komise byla na jednání kontrolní komise 30.1.2024 zvolena Daniela Tvrdoňová jakožto zástupkyně Obce Rouské.

Kontrolní komise pracuje od 30.1. 2024 v tomto složení:(funkční období do 29.1.2027)

Obec Rouské (Tvrdoňová Daniela) veřejný sektor ZS 1-obce
Obec Býškovice (Hlavička Pavel) veřejný sektor ZS 1-obce
Andělé Stromu života p. s. (Šimák Martin) soukromý sektor ZS 4-vzdělávání, sociální služby
Troup Mirko soukromý sektor ZS 6-občané

Archiv složení Kontrolní komise MAS od roku 2015 do roku 2027 zde..

Výběrová komise

Výběrová komise má za úkol revizi kontroly kritérií přijatelnosti prováděné manažerem MAS, hodnocení registrovaných žádostí o podporu podle preferenčních kritérií a určení pořadí projektů. Při své činnosti respektuje názor a doporučení poradních skupin MAS (poradní skupina zemědělství, revitalizace obcí, cestovní ruch, mládež a ženy). Při své činnosti se řídí Statutem Výběrové komise. Předsedou výběrové komise byla zvolena dne 10.7.2023 ZŠ a MŠ Bělotín zastoupená Ivanem Fibichem

Výběrová komise pracuje od 1.7. 2023 v tomto složení: (funkční období do 30.6.2025)

ZŠ a MŠ Bělotín (Fibich Ivan) veřejný sektor ZS 4-vzdělávání, sociální služby
Mikuš Radovan (Mikuš Radovan) soukromý sektor ZS 6-občané
Včelí království z.s. (Malovec Pavel) soukromý sektor ZS 5-spolky
Březík Petr (Březík Petr) soukromý sektor ZS 6-občané
Blanka Hlaváčková (Hlaváčková Blanka) soukromý sektor ZS 3-podnikání v ostatních oblastech
Hranicko a.s. (Hornik Roman) soukromý sektor ZS 2-zemědělství, lesnictví, potravinářství
Hladíková Adéla soukromý sektor ZS 2-zemědělství, lesnictví, potravinářství
Ondra Michal (dovolen dne 30.1.2024) soukromý sektor ZS 6-občané
Společenský klub Panenka, z.s. (Kopřivová Lenka) (dovolena dne 30.1.2024) soukromý sektor ZS 5-spolky

Archiv složení Výběrové komise MAS od roku 2015 do roku 2025 zde..

Management MAS


Management MAS zabezpečuje výkonné a administrativní zázemí pro činnost spolku. Vedoucí kanceláře MAS je od 28.11.2023 Mgr. Hana Gaďurková, která od května 2016 zastává pozici Animátorky škol/projektové manažerky. Vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD je od června 2008 Mgr. František Kopecký. Počátkem roku 2016 se asistentkou MAS/finanční manažerkou MAS stala Žaneta Rosová, DiS.. V únoru 2021 nastoupila na pozici projektové manažerky MAS-OPZ/Zaměstnance pro realizaci SCLLD Bc. Olga Vilímková. Od ledna 2023 zastává pozici koordinátorky projektu MAS-OPZ/konzultantky NZÚ light Ing. Barbora Matušková.