Orgány spolku

Valná hromada - Nejvyšší orgán spolku

MAS Hranicko - Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Členem Valné hromady je každý člen spolku. Členové spolku, kteří jsou právnickými osobami, vykonávají svá práva na valné hromadě pověřenou osobou. Valná hromada rozhoduje o nejdůležitějších otázkách spolku, jako jsou přijetí základních programových dokumenty spolku, schvalování plánu činnosti spolku na nadcházející období, schvalování zprávy o činnosti spolku a ročního rozpočtu, volba členů Výboru MAS, volba předsedy a místopředsedy Výboru MAS.

Výbor MAS

Výbor MAS je statutárním orgánem spolku a má 11 členů, kteří jsou voleni Valnou hromadou. Do působnosti Výboru MAS patří zejména: svolávání Valné hromady, věcné, organizační a administrativní zajištění jeho průběhu, sestavování návrhu rozpočtu a návrhu roční účetní uzávěrky spolku, zpracovávání zpráv o činnosti spolku, zřizování komisí, popř. jiných pracovních a iniciativních skupin, výklad stanov spolku, rozhoduje o nákupu, využití a prodeji majetku spolku.

Výbor MAS pracuje od 7. 2. 2018 v tomto složení:

Mikroregion Hranicko (Tomášová Marcela)
Obec Partutovice (Šindler Jaroslav)
Obec Skalička (Kočnarová Petra)
Obec Střítež nad Ludinou (Haitl Radim)
TJ Sokol Horní Újezd, z.s. (Tomeček Eduard)
Městys Hustopeče nad Bečvou (Vomáčka Václav)
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní Újezd (Veličková Alena)
Skácel Vojtěch (Skácel Vojtěch)
Ski klub Hranice, spolek (Konečný Filip)
Troup Mirko (Troup Mirko)
TJ Střítež nad Ludinou, z.s. (Černá Jana)

Předseda a místopředseda Výboru MAS

Předseda je statutárním zástupcem spolku a se souhlasem Výboru MAS činí jménem spolku právní úkony. Místopředseda ho zastupuje v nepřítomnosti. Předseda zastupuje spolek navenek. Předsedu a místopředsedu Výboru MAS volí ze svého středu Výbor MAS.

Předsedou Výboru MAS byl na jednání Výboru MAS dne 7. února 2018 opětovně zvolen Vojtěch Skácel, který je členem MAS jako fyzická osoba, místopředsedou byl zvolen Městys Hustopeče nad Bečvou, který v MAS zastupuje Ing. Václav Vomáčka MSc., BBS.

Kontrolní komise

Kontrolní komise má právo nahlížet do všech písemností spolku. Ve své práci Kontrolní komise odpovídá Valné hromadě. Kontrolní komise sleduje a kontroluje veškeré činnosti spolku zejména s důrazem na hospodaření, účelné vynakládání prostředků a ochrany majetku ve vlastnictví spolku, hodnocení projektů a programů realizovaných spolkem, předkládá zprávy o kontrole Valné hromadě, a to minimálně jedenkrát ročně, projednává stížností členů. Při své činnosti se řídí  Statutem Kontrolní komise. Člen Kontrolní komise nemůže být členem Výboru MAS ani zaměstnancem spolku. Předsedou kontrolní komise byla zvolena ode dne 1.10.2019 Tělocvičná jednota SOKOL Hranice zastoupená Vladimírou Kubešovou.

Kontrolní komise pracuje od 7.2. 2018 v tomto složení:

Tělocvičná jednota SOKOL Hranice (Kubešová Vladimíra)
Obec Rouské (Tvrdoňová Daniela)
Obec Teplice nad Bečvou (Pavela Marek)
iHranice.cz s.r.o. (Michal Ondra) nový člen od 11.10.2019
Andělé Stromu života p. s.(Šimák Martin) nový člen od 22.9.2020

Výběrová komise

Výběrová komise má za úkol revizi kontroly kritérií přijatelnosti prováděné manažerem MAS, hodnocení registrovaných žádostí o podporu podle preferenčních kritérií a určení pořadí projektů. Při své činnosti respektuje názor a doporučení poradních skupin MAS (poradní skupina zemědělství, revitalizace obcí, cestovní ruch, mládež a ženy). Při své činnosti se řídí Statutem Výběrové komise. Předsedou Výběrové komise byla zvolena dne 3.9.2020 ZŠ a MŠ Bělotín zastoupená Mgr. Ivanem Fibichem.

Výběrová komise pracuje od 23.6. 2020 v tomto složení:

ZŠ a MŠ Bělotín (Fibich Ivan)
Mikuš Radovan (Mikuš Radovan)
Hradil Arnošt (Hradil Arnošt)
Včelí království z.s. (Malovec Pavel)
Březík Petr (Březík Petr)Wildner Miroslav (Wildner Miroslav)
Spolek Patriot (Marta Pavelková)
Karolína Berousková (Karolína Berousková)
Blanka Hlaváčková (Blanka Hlaváčková)

Management MAS


Management MAS zabezpečuje výkonné a administrativní zázemí pro činnost spolku. Jako hlavní manažer pro realizaci SCLLD pracuje od června 2008 Mgr. František Kopecký. Počátkem roku 2016 se asistentkou MAS stala Žaneta Rosová, DiS.. Od května 2016 zastává pozici Animátorky škol/projektové manažerky Mgr. Hana Gaďurková. V září 2019 nastoupila na pozici projektové manažerky Ing. Šárka Vránová Beránková. Na pozici Hlavní manažerka projektu MAP II. pracuje od podzimu 2018 Mgr. Vlaďka Závrská.