Orgány spolku

Valná hromada - Nejvyšší orgán spolku

MAS Hranicko - Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Členem Valné hromady je každý člen spolku. Členové spolku, kteří jsou právnickými osobami, vykonávají svá práva na valné hromadě pověřenou osobou. Valná hromada rozhoduje o nejdůležitějších otázkách spolku, jako jsou přijetí základních programových dokumenty spolku, schvalování plánu činnosti spolku na nadcházející období, schvalování zprávy o činnosti spolku a ročního rozpočtu, volba členů Výboru MAS, volba předsedy a místopředsedy Výboru MAS.

Výbor MAS

Výbor MAS je statutárním orgánem spolku a má 11 členů, kteří jsou voleni Valnou hromadou. Do působnosti Výboru MAS patří zejména: svolávání Valné hromady, věcné, organizační a administrativní zajištění jeho průběhu, sestavování návrhu rozpočtu a návrhu roční účetní uzávěrky spolku, zpracovávání zpráv o činnosti spolku, zřizování komisí, popř. jiných pracovních a iniciativních skupin, výklad stanov spolku, rozhoduje o nákupu, využití a prodeji majetku spolku.

Výbor MAS pracuje od 4. 2. 2021 v tomto složení: (funkční období do 3.2.2024)

Mikroregion Hranicko (Tomášová Marcela) veřejný sektor ZS 1-obce
Obec Partutovice (Šindler Jaroslav) veřejný sektor ZS 1-obce
Obec Skalička (Kočnarová Petra) veřejný sektor ZS 1-obce
Obec Střítež nad Ludinou (Haitl Radim) veřejný sektor ZS 1-obce
Městys Hustopeče nad Bečvou (Vomáčka Václav) veřejný sektor ZS 1-obce
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní Újezd (Veličková Alena) soukromý sektor ZS 5-spolky
Skácel Vojtěch (Skácel Vojtěch) soukromý sektor ZS 6-občané
Troup Mirko (Troup Mirko) soukromý sektor ZS 6-občané
TJ Střítež nad Ludinou, z.s. (Černá Jana) soukromý sektor ZS 5-spolky
Arnošt Hradil soukromý sektor ZS2 - zemědělství, lesnictví, potravinářství
Tělocvičná jednota SOKOL Hranice (Vladimíra Kubešová) soukromý sektor ZS 5-spolky

Archiv složení Výboru MAS od roku 2015 do roku 2021 zde..

Předseda a místopředseda Výboru MAS

Předseda je statutárním zástupcem spolku a se souhlasem Výboru MAS činí jménem spolku právní úkony. Místopředseda ho zastupuje v nepřítomnosti. Předseda zastupuje spolek navenek. Předsedu a místopředsedu Výboru MAS volí ze svého středu Výbor MAS.

Předsedou Výboru MAS byl na jednání Výboru MAS dne 4. února 2021 opětovně zvolen Vojtěch Skácel, který je členem MAS jako fyzická osoba, místopředsedou byl taktéž opětovně zvolen Městys Hustopeče nad Bečvou, který v MAS zastupuje Ing. Václav Vomáčka MSc., BBS.

Kontrolní komise

Kontrolní komise má právo nahlížet do všech písemností spolku. Ve své práci Kontrolní komise odpovídá Valné hromadě. Kontrolní komise sleduje a kontroluje veškeré činnosti spolku zejména s důrazem na hospodaření, účelné vynakládání prostředků a ochrany majetku ve vlastnictví spolku, hodnocení projektů a programů realizovaných spolkem, předkládá zprávy o kontrole Valné hromadě, a to minimálně jedenkrát ročně, projednává stížností členů. Při své činnosti se řídí  Statutem Kontrolní komise. Člen Kontrolní komise nemůže být členem Výboru MAS ani zaměstnancem spolku. Předsedou kontrolní komise byly 11.10.2022 zvolen Michal Ondra.

Kontrolní komise pracuje od 4.2. 2021 v tomto složení:(funkční období do 3.2.2024)

Ondra Michal (od 23.6.2022) soukromý sektor ZS 6-občané
Obec Rouské (Tvrdoňová Daniela) veřejný sektor ZS 1-obce
Obec Teplice nad Bečvou (Pavela Marek) veřejný sektor ZS 1-obce
Andělé Stromu života p. s.(Šimák Martin) soukromý sektor ZS 4-vzdělávání, sociáln služby
Holčáková Marie soukromý sektor ZS2 - zemědělství, lesnictví, potravinářství

Archiv složení Kontrolní komise MAS od roku 2015 do roku 2022 zde..

Výběrová komise

Výběrová komise má za úkol revizi kontroly kritérií přijatelnosti prováděné manažerem MAS, hodnocení registrovaných žádostí o podporu podle preferenčních kritérií a určení pořadí projektů. Při své činnosti respektuje názor a doporučení poradních skupin MAS (poradní skupina zemědělství, revitalizace obcí, cestovní ruch, mládež a ženy). Při své činnosti se řídí Statutem Výběrové komise. Předsedou výběrové komise byla zvolena dne 6.8.2021 ZŠ a MŠ Bělotín zastoupená Ivanem Fibichem. 

Výběrová komise pracuje od 1.7. 2023 v tomto složení: (funkční období do 30.6.2025)

ZŠ a MŠ Bělotín (Fibich Ivan) veřejný sektor ZS 4-vzdělávání, sociální služby
Mikuš Radovan (Mikuš Radovan) soukromý sektor ZS 6-občané
Včelí království z.s. (Malovec Pavel) soukromý sektor ZS 5-spolky
Březík Petr (Březík Petr) soukromý sektor ZS 6-občané
Blanka Hlaváčková (Blanka Hlaváčková) soukromý sektor ZS 3-podnikání v ostatních oblastech
TJ Sokol Horní Újezd, z.s. (Eduard Tomeček) soukromý sektor ZS 5-spolky
Hranicko a.s. (Roman Hornik) soukromý sektor ZS 2-zemědělství, lesnictví, potravinářství
Berousková Karolína soukromý sektor ZS 6-občané
Deutscherová Adéla  soukromý sektor ZS 2-zemědělství, lesnictví, potravinářství

Archiv složení Výběrové komise MAS od roku 2015 do roku 2023 zde..

Management MAS


Management MAS zabezpečuje výkonné a administrativní zázemí pro činnost spolku. Jako hlavní manažer pro realizaci SCLLD pracuje od června 2008 Mgr. František Kopecký. Počátkem roku 2016 se asistentkou MAS/finanční manažerkou stala Žaneta Rosová, DiS.. Od května 2016 zastává pozici Animátorky škol/projektové manažerky Mgr. Hana Gaďurková. V únoru 2021 nastoupila na pozici projektové manažerky Bc. Olga Vilímková. Od ledna 2023 zastává pozici koordinátorky projektu MAS-OPZ/konzultantky NZÚ light Ing. Barbora Matušková.