Do Výzvy č.9 MAS-PRV bylo podáno 28 Žádostí o dotaci

24. 6. 2022

Výzva č.9 dotačního programu MAS-PRV se setkala s opětovným zájmem převyšujícím finanční možnosti programu. Celkový převis zájmu nad alokací je téměř dvojnásobný a dosáhl celkového požadavku více jak 9 milionů Kč dotací.

Do Fiche 11 Rozvoj zemědělských podniků bylo podáno celkem 13 Žádostí o dotaci. Převis zájmu je zde cca trojnásobný, kdy úhrn požadovaných dotací tvoří 63 192 100,- Kč oproti alokaci 1 181 305,- Kč.

Ve Fichi 12 Zemědělské a potravinářské produkty zájem převyšuje alokaci jen o cca 150.000,- Kč, 2 podané projekty požadují 973 592,- Kč, zatímco alokace této Fiche nabídla 821 624,- Kč.

MAS Hranicko se ve Fichi 20 Obnova vesnic podruhé vrátila k podpoře mateřských a základních škol a nyní je zájem řádově vyšší s cca dvojnásobným převisem. Celkem 13 podaných Žádostí o dotaci cílí na celkový úhrn 5 027 802,- Kč oproti alokaci, která činí 2 886 914,- Kč.

Celkový úhrn požadovaných dotací za celou Výzvu je 9 193 494,- Kč oproti alokaci, která činí 4 889 843- Kč. Míra dotace se liší dle jednotlivých Fichí na škále 45 - 80%, souhrn celkových rozpočtů 28 podaných projektů činí 6 177 013,- Kč.

Přehled přijatých Žádostí naleznete v příloze této Aktuality. Podané Žádosti nyní projdou administrativní kontrolou a po opravách a doplnění si je převezme k hodnocení Výběrová komise MAS. Ta žádosti oboduje dle předem známých preferenčních kritérií. Výsledkem budou 3 tabulky pořadí projektů dle jednotlivých Fichí, kde projekty z horních míst získají dotaci až potud, kam vyjde alokace určené pro jednotlivé Fiche.

O výběru projektů k získání podpory pak rozhodne Výbor MAS včetně rozhodnutí o podpoře projektů tzv. "na čáře", tj. takových, pro které už v té které Fichi zbývá k přidělení jen část požadované dotace. Zde pak může dojít k přesunům částek mez Fichemi, aby alespoň některé z těchto hraničních projektů mohly být podpořeny v plné výši.

I tak zbyde ještě nějaká poslední částka, která může být nabídnuta některému ze zbylých projektů "na čáře", který pak jako jediný z Žádostí o dotaci z celé Výzvy může být podpořen i nižší částkou než požadovanou, tj. dojde u něho k pokrácení přidělené dotace při zachování celkového rozpočtu projektu. 

Celý proces hodnocení MAS musí stihnout do cca 20.8.2022, kdy budou zveřejněny výsledky. Následně MAS předá podpořené projekty na SZIF, který bude pokračovat v jejich kontrole následované podpisem Dohody o poskytnutí dotace.

Autor:František Kopecký
E-mail:f.kopecky@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení