MAS vyhlásila 7. výzvu MAS-OPZ Sociální podnikání - neinvestiční podpora II.

19. 11. 2019

MAS Hranicko dne 19. 11. 2019 vyhlásila 7. výzvu z Operačního programu Zaměstnanost na Sociální podnikání (neinvestiční podporu) II., jedná se o opakované vyhlášení výzvy. Alokace výzvy je oproti předchozí výzvě mírně navýšena, činí 2 159 767,80 Kč celkových způsobilých výdajů (tedy včetně vlastních zdrojů žadatele), míra dotace činí 85 – 100% výdajů dle typu příjemce. Výzva potrvá do 31. 12. 2019 do 16h, poté se uzavře.

Informační seminář pro žadatele k vyhlášené výzvě proběhne 29.11.2019 od 13h v sídle MAS (Kunzova vila - Zámeček), Tř. 1. máje 328 v Hranicích. 

V předchozí výzvě na sociální podnikání byly podány 3 projektové žádosti, z nichž bohužel ani jedna neuspěla, největší slabinou předložených žádostí byly Finanční plány projektu. Upozorňujeme proto na nový vzor Finančního plánu v současné výzvě a důrazně doporučujeme žadatelům využít konzultace projektové žádosti a finančního plánu s lokálním konzultantem MPSV pro Střední Moravu (viz https://ceske-socialni-podnikani.cz/poradenstvi/lokalni-konzultanti-mpsv).

Sociální podnikání zahrnuje podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. Prostřednictvím sociálních podniků lze zaměstnat cílové skupiny a podpořit tím jejich sociální začleňování do společnosti. Region Hranicko prozatím nemá ve větší míře zkušenosti s provozem sociálního podniku, jedná se tedy o pilotní program podpory, jehož cílem je prověřit životnost a funkčnost tohoto způsobu podnikání v místních podmínkách. Úspěšná realizace pilotního projektu se tak může stát příkladem dobré praxe pro ostatní subjekty v území.

Cílem opatření je podpořit v území vznik a rozvoj zcela nového sociálního podniku, který bude založen už přímo jako sociální podnik nebo se sociálním podnikem stane transformací ze standardního (nesociálního) podniku za podmínky nárůstu počtu zaměstnaných osob z cílových skupin a rozšíření existujícího portfolia služeb či výrobků. Žadatel je povinen při podávání projektové žádosti zvolit na základě rozpoznávacích znaků kategorii podniku - integrační sociální podnik či environmentální sociální podnik (viz příloha č. 3 a 4. výzvy).

V této výzvě jsou podporovány následující aktivity:

1.) Vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin (dále jen „CS“) a pro zaměstnance mimo u zaměstnanců mimo CS, kteří zajišťují zaměstnancům z CS specifickou podporu nezbytnou při jejich integraci na trh práce nebo vedou podnik

2.) Poskytování psychosociální podpory zaměstnancům z CS, vzdělávání zaměstnanců z CS  a vzdělávání ostatních zaměstnanců sociálního podniku financovaných z přímých nákladů projektu

3.)  Marketing sociálního podniku

4.)  Provozování sociálního podnikání

 

U environmentálního sociálního podniku je podpora rozšířena ještě o tyto aktivity:

5.)  Sledování environmentálního dopadu

6.) Zajištění péče o děti a další závislé osoby znevýhodněných pracovníků, zajištění dopravy znevýhodněných pracovníků apod.

Veškeré další informace k připravované výzvě najdou žadatelé na webu MAS v sekci Program MAS-OPZ, kde je zveřejněna výzva včetně příloh, kde jsou uvedeny podrobnější informace k podporovaným aktivitám a kritéria, podle kterých budou projektové žádosti hodnoceny. 

Žádosti o podporu podávají žadatelé přes portál MS2014+. 

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte projektovou manažerku MAS Šárku Beránkovou.  

Autor:František Kopecký
E-mail:f.kopecky@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení