Výzva č.6 MAS-PRV se setkala s rekordním zájmem, podáno je 46 Žádostí o dotaci

27. 4. 2021

Výzva č.6 dotačního programu MAS-PRV přinesla v historii MAS hned několik rekordů. Od první výzvy dotačního programu v roce 2008 nabídla žadatelům nejvyšší alokaci téměř 10 milionů korun, na kterou zájemci reagovali rekordním počtem podaných žádostí. Převis zájmu nad alokací naštěstí rekordní není a činí přesně 174%, liší se však výrazně podle jednotlivých vyhlášených oblastí.

Do Fiche 11 Rozvoj zemědělských podniků bylo podáno celkem 14 Žádostí o dotaci. Převis zájmu je zde víc než trojnásobný, kdy úhrn požadovaných dotací tvoří 4 820 710,- Kč oproti alokaci 1 536 330,- Kč.

Fiche 12 Zemědělské a potravinářské produkty naopak celou nabídnutou alokaci nespotřebuje, 3 podané projekty požadují 1 710 500,- Kč, zatímco alokace této Fiche nabídla 2 305 050,- Kč.

Po necelých 3 letech se MAS vrátila k podpoře nezemědělských podnikatelů ve Fichi 13 Drobné podnikání a zájem je opět velký se zhruba dvouapůlnásobným převisem nad přichystanou alokací, která činí 1 106 309,- Kč. 9 žadatelů přitom požádalo o celkem 2 690 550,- Kč dotací.

Fiche 14 Podnikání v cestovním ruchu se v této Výzvě setkala s mimořádným zájmem. V předchozích 4 výzvách byl zájem žadatelů vždy nižší nebo roven nabídce prostředků, aktuálně však převis zájmu poskočil až na 2,7 násobek. 4 podané projekty by rády získaly v úhrnu 2 562 759,- Kč, alokace Fiche nabízí ovšem pouze 944 186,- Kč.

"Obávaný" masivní převis v očekávané oblasti kulturního a spolkového zázemí v rámci Fiche 20 Obnova vesnic se nakonec nekoná, i tak celkem 16 podaných Žádostí o dotaci cílí na celkový úhrn 5 372 348,- Kč oproti alokaci, která činí 3 985 907,- Kč, což je převis cca 135%. Dobrou zprávou tak je, že při průměrné výši 335 000 Kč dotace na projekt může být podpořeno odhadem 12 žádostí.

Celkový úhrn požadovaných dotací za celou Výzvu je 17 156 867,- Kč oproti alokaci, která činí 9 877 782,- Kč. Míra dotace se liší dle jednotlivých Fichí na škále 45 - 80%, souhrn celkových rozpočtů 46 podaných projektů činí 35 710 917,- Kč.

Přehled přijatých Žádostí naleznete v příloze této Aktuality. Podané Žádosti nyní projdou administrativní kontrolou a po opravách a doplnění si je převezme k hodnocení Výběrová komise MAS. Ta žádosti oboduje dle předem známých preferenčních kritérií. Výsledkem bude 5 tabulek pořadí projektů dle jednotlivých Fichí, kde projekty z horních míst získají dotaci až potud, kam vyjde alokace určené pro jednotlivé Fiche.

Při obvyklém postupu by pak o výběru projektů k získání podpory rozhodl Výbor MAS. Ten ale pro tuto Výzvu předá svou pravomoc do rukou Valné hromady MAS, jelikož nadpoloviční většina členů Výboru nemůže kvůli faktu, že zastupují zároveň žadatele v některé z Fichí, v této věci hlasovat.

Valná hromada MAS pak zajistí maximální vyčerpání alokace celé Výzvy č.6 MAS-PRV. Nejprve rozhodne o osudu cca 600.000 Kč, které zbyly ve Fichi 12. Tuto částku může ponechat ve Fichi pro následující Výzvu, pravděpodbnější ale je, že rozhodne o převedení do ostatních Fichí v rámci této Výzvy, čímž dále navýší počet podpořených žádostí.

Následujícím úkolem pak bude rozhodnutí o podpoře projektů tzv. "na čáře", tj. takových, pro které už v té které Fichi zbývá k přidělení jen část požadované dotace. Zde pak může dojít k přesunům částek mez Fichemi, aby alespoň některé z těchto hraničních projektů mohly být podpořeny v plné výši.

I tak zbyde ještě nějaká poslední částka, která může být nabídnuta některému ze zbylých projektů "na čáře", který pak jako jediný z Žádostí o dotaci z celé Výzvy může být podpořen i nižší částkou než požadovanou, tj. dojde u něho k pokrácení přidělené dotace při zachování celkového rozpočtu projektu. 

Celý proces hodnocení MAS musí stihnout do cca 20.6.2021, kdy budou zveřejněny výsledky. Následně MAS předá podpořené projekty na SZIF, který bude pokračovat v jejich kontrole následované podpisem Dohody o poskytnutí dotace.

Autor:František Kopecký
E-mail:f.kopecky@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení